คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก./สัญชาติไทย ไม่มีที่ดินทำกิน ไม...
  • 4 January 2020
  • 6,232
  • 0
    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้แจงหลักเกณฑ์ รายละเอียด คุณสมบัติ ของประชาชน เกษตรกร ผู้ยากไร้ ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ดังรายละเอียดด้านล่าง  
อ่านต่อ
ผลยึดคืนผืนดิน(ปากช่อง)จากนายทุน สู่วิถีชีวิตใหม่เกษตรกร 4.0 ที่มั่นคง ย่ัง...
  • 6 November 2019
  • 343
  • 0
      การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับการทำเกษตรของเกษตรกรในแปลงสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งนำโดย นิรันดร์ สมพงษ์ เกษตรกร 1 ใน 85 ราย ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินอันเป็นผลจากการยึดคืนพื้นที่จากนายทุน
อ่านต่อ
ผลยึดคืนผืนดินจากนายทุน สู่วิถีชีวิตใหม่เกษตรกรผู้ยากไร้ ที่มั่นคง ย่ังยืน...
  • 6 October 2019
  • 461
  • 0
          ชลบุรี - นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พื้นที่ตามการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แปลง NO ๓๗๘ ต.เขาสก อ.หนองใหญ่
อ่านต่อ