พด.ขุดเพิ่ม"บ่อจิ๋ว"7หมื่นบ่อ!

 

 

พด.ขุดเพิ่ม "บ่อจิ๋ว" อีก 7 หมื่นบ่อ มุ่งน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 ขยายผลหนุนเกษตรกรดำเนินชีวิตด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนได้ โดยสมทบเพียง2,500 บาท

          นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน "บ่อจิ๋ว" ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรมีส่วนร่วมออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ โดยถึงขณะนี้มีความต้องการของเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 806,824 บ่อ ผลจากการดำเนินขุดสระน้ำตั้งแต่ปี 2548-2559 ทั้งสิ้น 374,839 บ่อ ยังเหลือความต้องการบ่อน้ำของเกษตรกรอีกจำนวน 431,985 บ่อ

  นายสุรเดช เตียวตระกูล

           สำหรับปี 2560 กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการขุดบ่อน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน บ่อจิ๋วจำนวน 4.4 หมื่นบ่อ แต่จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลการปฏิบัติไปสู่เกษตรกรโดยส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินชีวิตพอเพียงด้วย เกษตรทฤษฎีใหม่” ในพื้นที่ทั่วประเทศจึงให้เพิ่มการขุดอีก 2.6 หมื่นบ่อ รวมเป็น 7 หมื่นบ่อ ตามเงื่อนไขเดิมเกษตรกรจ่ายเพียง 2,500 บาท/บ่อ

 

 

           อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการโดยพิจารณาจากข้อมูลแผนที่แล้งซ้ำ ซาก และความต้องการของเกษตรกรเป็นตัวตั้งที่กระจายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ คิดเป็นปริมาณกักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า 70 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้ดำเนินโครงการฯ ที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

 

          ทั้งนี้ เมื่อปี 2550 กรมพัฒนาที่ดินได้ติดตามการใช้ประโยชน์ของบ่อน้ำที่เกษตรกรได้รับ พบว่า ร้อยละ 98 เก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์เพาะปลูกพืช ทำประมง ทำให้ผลผลิตพืชโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28.8 การเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.4 เมื่อเปรียบ เทียบรายได้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ พบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการทำเกษตร 24,402 บาท/ครัวเรือน/ปี หลังได้รับแหล่งน้ำ รายได้เพิ่มเป็น 36,086 บาท/ครัวเรือน/ปี เพิ่มขึ้น 11,683 บาท/ครัวเรือน/ปี คิดเป็นร้อยละ 47.9 โดยเกษตรกรร้อยละ 98 มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และส่วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อโครงการฯนี้

 

 

          โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และแก้ภัยแล้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะเดียวกันได้เปิดโอกาสให้เกษตรกร ประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่ต้องการแหล่งน้ำไว้ใช้ในไร่นาเพื่อการเกษตรเข้าร่วมโครงการฯกับกรมพัฒนาที่ดิน โดยเกษตรกรยื่นความจำนงได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านทุกจังหวัด หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน โทร.02-579-8515 ในวันเวลาราชการ หรือเข้าไปดูเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ พร้อมลงทะเบียนได้ที่ http://eis.ldd.go.th/borjiew/php/workspace.php