กรมส่งเสริมสหกรณ์ แนะสมาชิกเจอพิษโควิดฯ ปรับโครงสร้างหนี้/จัดเงิน กพส.300 ล.ให้กู้ดอกฯต่ำ

 

     รุงเทพฯ - นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเปิดให้สหกรณ์แต่ละแห่งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่เหมาะสม ภายใต้แนวทางกฎหมายสหกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทบต่อการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือ ภาระด้านหนี้สินที่เป็นภาระหนัก รายได้ที่ลดลงส่งผลกระทบต่อการชำระเงินงวด ซึ่งแนวปฏิบัติที่ออกมาจะช่วยให้สหกรณ์แต่ละแห่งสามารถที่จะประชุมกรรมการสหกรณ์เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ที่จะเอื้อต่อการปรับโครงสร้างหนี้รายบุคคล แต่ต้องไม่กระทบต่อเจ้าหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ เพราะบางสหกรณ์กู้เงินจากสถาบันการเงินมาเพื่อให้บริการสมาชิก แต่ละโครงการจะต้องมีงวดระยะเวลาของโครงการที่ชัดเจนเช่น การขยายเวลาการชำระหนี้ออกไป 3-5 ปี หรือลดดอกเบี้ยเพื่อจูงใจให้สมาชิกชำระหนี้ เป็นต้น

      นายวิศิษฐ์ กล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือให้สหกรณ์สร้างอาชีพเสริมแก่สมาชิก ซึ่งปลายปี 63 กรมได้จัดเงินให้กับสหกรณ์ตั้งกลุ่มอาชีพผลิต หรือต่อยอดสินค้าเพิ่มราย ได้ให้กับกลุ่ม ทั้งส่งเสริมให้ลูกหลานเกษตรกรเข้าโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ซึ่งพบว่า หลายรายประสบผลสำเร็จ รวมถึงกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ยังมีเงินกองทุนกว่า 300 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่องกู้ไปช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

      ทั้งนี้ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้สมาชิกสหกรณ์เมื่อ 30 มี.ค.2563 เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายสหกรณ์ ประกอบด้วย  

      1.การถือหุ้นของสมาชิก กรณีข้อบังคับของสหกรณ์ใดกำหนดให้สมาชิกต้องถือหุ้นรายเดือนตามอัตราที่กำหนด คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเพื่อปรับลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิกหรือกำหนดให้สมาชิกหยุดถือหุ้นรายได้เดือนเป็นการชั่วคราวแล้วแต่กรณีจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ หรือกรณีที่ข้อบังคับกำหนด ให้ต้องถือหุ้นรายเดือนเป็นจำนวนที่แน่นอน ก็สามารถกำหนดหยุดถือหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว รวมถึงกรณีข้อบังคับสหกรณ์ใดกำหนดให้สมาชิกต้องถือหุ้นเพิ่มตามส่วนของเงินกู้โดยหักจากเงินกู้สมาชิก กำหนดให้สมาชิกที่ได้รับอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ตามโครงการช่วยเหลือที่สหกรณ์กำหนด ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับชั่วคราวแต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีบัญชีของสหกรณ์ เว้นแต่สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นเพิ่มโดยสมัครใจ 

      2.การผ่อนผันการชำระหนี้ของสมาชิก สหกรณ์อาจกำหนดมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินหรือการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับสมาชิกที่ขาดรายได้จากสถานการณ์โควิดตามแนวทางที่กรมกำหนดและตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สหกรณ์ โดยวิธีปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การผ่อนผันชำระหนี้ ขยายเวลา พักชำระหนี้ หรือการปรับโครงสร้างหนี้ โดยได้รับคำยินยอมจากผู้ค้ำประกัน รวมถึงการลดหรือยกเว้นค่าปรับให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงกระแสเงินสดในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้สหกรณ์ที่ได้กู้ยืมมาเป็นทุนดำเนินการด้วย รวมถึงพิจารณาว่ามีระเบียบให้กระทำได้หรือไม่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ของสหกรณ์หรือกำหนดระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก และ

      3.กรณีสหกรณ์ใดมีความจำเป็นต้องผ่อนผันการชำระหนี้ การขยายเวลา การพักชำระหนี้ รวมทั้งปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิกที่ขาดรายได้จากสถานการณ์โควิดภายหลังวันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการฯต้องมีมติให้จัดทำเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือและผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก้สมาชิกที่มีปัญหาดังกล่าวเป็นการเฉพาะ และมีกำหนดเวลาโครงการชัดเจนเพื่อกำหนดแนวทางการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ต่อไป