16 เกษตรกรดีเด่น/12 สถาบันเกษตรกรดีเด่น/6 สหกรณ์ดีเด่น/3 ปราชญ์เกษตรฯแผ่นดิน ประจำปี 64

      .เกษตรฯ - นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ ก.เกษตรฯ มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น และปราชญ์เกษตรฯแผ่นดินเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้รู้จัก ซึ่งปี 2564 มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (16 สาขาอาชีพ) สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (12 กลุ่ม) สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ (6 สหกรณ์) และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน (3 สาขา ) ดังรายละเอียด 

     1) เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 16 สาขาอาชีพ ได้แก่ 1) ทำนา- นายศักดิ์ดา เขตกลาง จ.ร้อยเอ็ด 2) ทำสวน-นายยงยุทธ ศรีจินดา จ.สมุทรสาคร 3) ทำไร่-นายสุทธิ ที่หมาย จ.ระยอง 4) ไร่นาสวนผสม-นายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ จ.ตาก 5) ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม-นางจงรักษ์ พลายงาม จ.ศรีสะเกษ 6) เลี้ยงสัตว์-นายพรหมพิริยะ สอนศิริ จ.ปราจีนบุรี 7) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด-นางเพียงใจ ต้นสกุลประเสริฐ จ.อ่างทอง 8) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย-นายจรูญ ทรัพย์ศิริจ.สมุทรสาคร 9) เพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ-นายกำพล สร้อยแสง จ.ราชบุรี 10) ปลูกสวนป่า-นายปริญญา ดรุณศรี จ.สมุทรสงคราม 11) บัญชีฟาร์ม-นางสำรวย บางสร้อย จ.ร้อยเอ็ด 12) การพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม-นายวิเชียร บุญรอด จ.ราชบุรี 13) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช-นายอำนาจ จันทรส จ.จันทบุรี 14) ที่ปรึกษายุวชนเกษตรกร-นายเผ่า พันธุภา จ.กาฬสินธุ์ 15) สมาชิกกลุ่มยุวชนเกษตรกร- เด็กชายณัฐพล ชมวิระ จ.กาฬสินธุ์ และ 16) เกษตรอินทรีย์ -นายสุธรรมจันทร์อ่อน จ.นครปฐม

     2) สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 12 กลุ่ม 1) กลุ่มทำนา-กลุ่มเกษตรกรทำนากุดประทาย จ.อุบลราชธานี 2) กลุ่มทำสวน-กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดงบัง จ.ชัยภูมิ 3) กลุ่มเลี้ยงสัตว์-กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด จ.อุบลราชธานี 4) กลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร จ. นครศรีธรรมราช 5) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ-วิสาหกิจชุมชนร้านคนจับปลา จ.สตูล จ.สตูล 6) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี จ.ฉะเชิงเทรา 7) กลุ่มยุวเกษตรกร -กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี 8) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว-กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลานตาบัว จ.กำแพงเพชร 9) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน-กลุ่มบริหารการใช้น้ำฯ พลังดอนตะโก จ.นครศรีธรรมราช 10) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ-ศูนย์ข้าวชุมชน ต.ศรีดอนมูล จ.เชียงราย 11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ- ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์ ต.หนองห้าง จ.กาฬสินธุ์ และ 12) วิสาหกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี จ.ปัตตานี

     3) สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 6 สหกรณ์ ได้แก่ 1) สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 2) สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กพัฒนานิคม จำกัด จ.ลพบุรี 3) สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จ.พัทลุง 4) สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำกัด จ.สมุทรสาคร 5) สหกรณ์บริการ ได้แก่ สหกรณ์บริการไออาร์พีซี จำกัด จ.ระยองและ 6) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำใจท่ายาง จำกัด จ.เพชรบุรี และ

     4) ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 จำนวน 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่นายนายสุชล สุขเกษม 2) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล และ 3) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นายสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์

     ทั้งนี้ ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญไม่สามารถดำเนินการจัดได้ตามปกติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช 2563-2564 จำนวน 76 คน เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ก.เกษตรฯ จะกำหนดวันและเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง