ประกันรายได้ฯข้าว ปีผลิต 63/64 (งวดที่ 26) ชดเชย 4 ชนิดข้าว/เปลือกหอมฯไม่ได้ จบฤดูเก็บเกี่ยว

      ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 26) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยววันที่ 26 เมษายน-2 พฤษภาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

      ราคาประกัน    1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                         สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

                             2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่          ตันละ  11.640.78  บาท

                             3.ข้าวเปลือกเจ้า                                ตันละ    9,304.22  บาท

                             4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                       ตันละ  10,748.92  บาท

                             5.ข้าวเปลือกเหนียว                           ตันละ  10,720.49 บาท

      ราคาชดเชย    1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                          สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

                             2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่                 ตันละ     2,359.22  บาท

                             3.ข้าวเปลือกเจ้า                                ตันละ        695.78  บาท

                             4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                       ตันละ        251.08  บาท

                             5.ข้าวเปลือกเหนียว                           ตันละ     1,279.51  บาท

      ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้แจงปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิดที่ใช้คำนวณในการรับชดเชยประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีผลิต 2563/64 ไว้ดังราย ละเอียดดังตารางด้านล่าง (ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิด เฉลี่ย 3 ปี ระหว่างปี 2560/61-2562/63 จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

      การคำนวณราคาประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ ตัวอย่างคำนวณ (งวดที่ 26) ข้าวเปลือกเหนียว ดังนี้

      1.ราคารัฐบาลประกัน 12,000 บาท ลบ ราคากลางตามประกาศ (12,000-10,720.49 ) = 1,279.51 บาท

      2.นำไปคูณกับ 391 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (1,279.51 x 391) = 500.288.41 บาทต่อไร่ 

      3.ลงทะเบียนกี่ไร่ให้นำไปคูณ สมมุติลงไว้ 10 ไร่ = 500.288.41 x 10 เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่ 26 รวม 5,002.881.1 บาท

      อย่างไรก็ตาม  เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินว่า ธ.ก.ส.โอนแล้วหรือยัง ได้ที่ลิงค์ https://chongkho.inbaac.com/หรือผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีข้อความแจ้งเตือน เงินเข้าออกบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้  บริการ BAAC Connect.

       อ้างอิง - กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์