ประกันรายได้ฯมันสำปะหลัง ปี 63/64 (งวดที่ 6) ชดเชย 0.12 บ./กก. ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

     ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) ซึ่งคาดจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2564 ดังนี้

             - ราคาเป้าหมาย (ประกัน) 2.50 บาท/กิโลกรัม

             - ราคากลางอ้างอิง 2.38 บาท/กิโลกรัม

             - เกษตรกรได้รับชดเชยส่วนต่าง  0.12 บาท/กิโลกรัม (2.50 บาท ลบ 2.38 บาท = 0.12 บาทหรือตันละ 120 บาท คูณ ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

     ** การคำนวณปริมาณผลผลิต **

     ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559/60ปี 2560/61ปี 2561/62) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เท่ากับ 3,527 กิโลกรัม คูณด้วยจำนวนไร่ ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน

      ทั้งนี้ เกษตรกรตรวจสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินของ ธ.ก.ส.ว่าโอนแล้วหรือยังได้ที่แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect.

      อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์