กรมปศุสัตว์เร่งควบคุมโรค“ลัมปี สกิน”ในโคกระบือ/แนะเกษตรกรปฏิบัติ-เฝ้าระวังเคร่งครัด

      รุงเทพฯ - นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือมาตรการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน สืบเนื่องจากมีรายงานจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) พบการระบาดของโรค ซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นในแอฟริกา และมีการแพร่กระจายของโรคมาสู่ภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ บังคลาเทศ อินเดีย ฮ่องกง จีน ไต้หวัน ภูฏาน เนปาล เวียดนาม และเมียนมา ต่อมาเมื่อปลายเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้รับรายงานพบโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยที่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด แสดงอาการสงสัยเป็นโรคดังกล่าว โดยแต่ละรายพบโคป่วย 1-2 ตัว จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ซึ่งต่อมาผลทางห้องปฏิบัติการตรวจพบเชื้อไวรัสโรคลัมปี สกิน จากการสอบสวนโรคเกิดจากการนำเข้าโคเนื้อมาเลี้ยงใหม่ในพื้นที่ โดยเป็นโคเนื้อที่อาจมีการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงสั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดเร่งควบคุมโรคเพื่อลดความสูญเสียให้กับเกษตรกรและเฝ้าระวังโรคในจังหวัดข้างเคียง ด้วยชะลอนำเข้าโคกระบือมีชีวิต ซากโค ซากกระบือจากเมียนมาแล้ว ทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสังเกตอาการ แนะนำวิธีการป้องกัน เฝ้าระวังโรคให้เกษตรกร สหกรณ์โคเนื้อ โคนม ตลาดนัดค้าสัตว์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

      อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โรคลัมปี สกิน มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค กระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน อัตราการป่วยมากกว่า 5% โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อโรคตามอวัยวะที่มีเซลล์เยื่อบุ พบตุ่มเนื้อบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย  จากนั้นจะตกสะเก็ดเป็นแผลหลุม สัตว์อาจมีไข้ หายใจลำบากร่วมด้วย โดยในโคนมอาจพบน้ำนมลดลง 25-65 เปอร์เซ็นต์ โรคนี้มีแมลงดูดเลือดเช่น เห็บ แมลงวัน ยุง เป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อ ทั้งติดต่อได้ผ่านการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง ผ่านทางน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ที่เป็นโรค หรือผ่านทางรกได้

       การป้องกันโรคทำได้โดยการกำจัดแมลงพาหะนำโรค ด้วยใช้สารเคมีกำจัดแมลงแบบฉีด แบบราดหลัง หรือแบบฉีดพ่นสำหรับสัตว์ทุกตัวในฝูง ปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้โปร่งโล่ง ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ รวมถึงกำจัดแหล่งเพาะ พันธุ์ยุง กำจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์มหรือใช้ผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันแมลงมาวางไข่ กางมุ้งให้แก่สัตว์เพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด ทั้งนี้ หากเกษตรกรพบโค กระบือป่วย แสดงอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ทันที เพื่อเข้าป้องกันและควบ คุมโรคเร็วที่สุด.

       ขอบคุณข้อมูล : สำนักข่าวไท