สศก.เร่งพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง/มุ่งให้สืบค้นด้วยตนเอง/ประกาศใช้ในปีนี้

      ศก.-นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) กล่าวว่า ปี 2560 สศก.ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานรับขึ้นทะเบียน คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ในปี 62 เพิ่มกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทั้งรับการสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ก ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วย  

       ปัจจุบันการให้บริการข้อมูล Farmer ONE แบ่งกลุ่มเกษตรกรเป็น 7 กลุ่ม 1) ปลูกพืช 2) เลี้ยงสัตว์ 3) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4) ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 5) ปลูกพืชและเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ำ 6) เลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 7) ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเกษตรกรสามารถสืบค้นแบบจำแนกชนิดสินค้า เพื่อรับทราบจำนวนครัว เรือน เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว แบบรายภาค รายจังหวัด ได้ 14 ชนิด คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ลำไย สับปะรดโรงงาน กาแฟ ยางพารา เงาะ มังคุด และ ทุเรียน รวมทั้งข่าวสารสำคัญทั่วไป เช่น ข้อมูลพยากรณ์อากาศ สถานการณ์น้ำ 

        ล่าสุด จากการประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ปลายมีนาคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบพัฒนาการให้บริการ ซึ่งภายในปี 2564 จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหมทอผ้าไหม และเกษตรกรชาวสวนยาง จากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แบบ Real Time เพื่อฐานข้อมูลมีข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมมากที่สุด รวมทั้งพัฒนาสู่มาตรฐานข้อมูลกลาง (Data Standard)  จัดเก็บข้อมูล รวบ รวมข้อมูลราย บุคคลให้มีมาตรฐานเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บ ด้วยยึดหลักกำหนดมาตรฐานตามกรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (TH e-GIF) และแนวทางจัดทำมาตรฐานข้อมูลภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ ทั้งนี้ สศก.จะได้นำเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนประกาศใช้ภายในปีนี้

      ท่านที่สนใจข้อมูลการให้บริการ Farmer ONE สืบค้นได้ที่ www.farmerone.org หรือสอบถามข้อมูลการใช้งานที่ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร โทร.0 2561 2870 ในวันและเวลาราชการ