กรมฯน้ำบาดาล แจงกรณีบ่อน้ำบาดาลเลิกใช้ ต้องแจ้ง พนง.เพื่ออุดกลบใน 15 วัน
  • 19 April 2021 at 11:16
  • 189
  • 0

    รมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมิสเตอร์บาดาลแจงในเฟสบุ๊กของกรมฯ ถึงบ่อน้ำบาดาล กรณีไม่ใช้แล้ว ซึ่งอาจมีประชาชนบางท่านเกิดข้อสงสัยว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป ที่แน่ๆ ต้องแจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ทำการอุดกลบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด ดังรายละเอียด

    1.แจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เลิกกิจการน้ำบาดาล

    2.ต้องทำการรื้อถอนหรืออุดกลบบ่อน้ำบาดาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

    3.โทษของการไม่อุดกลบบ่อน้ำบาดาล ผู้รับใบอนุญาตต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท

     ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย ปรึกษาเรื่องการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โทร.0-2666-7324

     ขอบคุณข้อมูลดีๆ : ทีมประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล