ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 63/64(งวดที่ 6) ชาวไร่ไม่ได้ชดเชย ราคาตลาดเท่ากับรัฐประกันที่ 8.50 บ./กก.

   ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 (งวดที่ 6) ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกฯกับกรมส่งเสริมการเกษตร และคาดเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 20 มีนาคม-19 เมษายน 2564 สำหรับข้าวโพดฯชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคากลางอ้างอิง ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท

     ดังนั้น การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาที่รัฐประกันกิโลกรัมละ 8.50 บาท กับราคาตลาดกลางอ้างอิง ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรในงวดที่ 6 เพราะราคาตลาดกลางอ้างอิงเท่ากับกับราคาเป้าหมายที่รัฐประกัน ดังประกาศกรมการค้าภายในข้างต้น   

     อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์