สศก.-มช.ดึงเทคโนโลยี Rice4cast พยากรณ์ผลผลิตข้าวรายจังหวัด ประเดิมปีผลิต 64/65

      ศก.- นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระ ทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การดำเนินงาน Big Data เป็นนโยบายสำคัญของรัฐ สศก.ในฐานะหน่วยงานด้านนโยบาย ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร รับผิดชอบหลักที่ รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ดำเนินการ จึงเร่งจัดทำพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ภาคเกษตร เพื่อการบริหารการให้บริการข้อมูลภาคเกษตรทุกมิติ โดยในปี 2564 จะเร่งศึกษาแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร ด้วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินทางการเกษตรที่แม่นยำ 

       ล่าสุด (17 มี.ค.64) สศก.โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC ได้หารือร่วมกับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) คณะเกษตร ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรรถชัย จินตะเวช ,อาจารย์ ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล ถึงแนวทางพัฒนาภาคเกษตรจากการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับแปลง ฟาร์ม ลุ่มน้ำจนถึงระดับภาค  เน้นระบบเทคโนฯสารสนเทศเชิงพื้นที่ วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในรูปเทคโนโลยีการพยากรณ์ ปัจจุบันมีการใช้ แบบจำลอง  Rice4cast จากโปรแกรมจำลองการเจริญ เติบโตของพืช (Decision Support System for Agrotechnology Transfer: DSSAT) ในการพยากรณ์ผลผลิตข้าวของไทย ซึ่งมีความแม่นยำสูง โดยใช้ตัวแปรปัจจัยต่างๆ อาทิ ค่ารังสีจากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด ปริมาณน้ำฝน คุณสมบัติของชุดดิน ซึ่งหลังจากนี้ สศก.จะร่วมพัฒนาแบบจำลองข้าว เพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวรายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2564/65 รวมถึงแนวทางการร่วมมือในอนาคตมาพยากรณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงานต่อไป 

       สศก.จะเร่งทำแผนประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมการข้าว GISTDA   ม.เชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาแบบจำลองข้าว พยากรณ์ผลผลิตข้าวรายจังหวัด ด้วย Rice4cast และจะจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สศก.ในการใช้ฐานข้อมูลและแบบจำลองนี้ประกอบการรายงานความเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตพืชรายฤดู และรายแปลงผลิตต่อไปเลขาธิการ สศก.กล่าวทิ้งท้าย