ธ.ก.ส.แจงโครงการประกันภัยโคนม/ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์/เลี้ยงเพื่อผลิตนม/อายุโค 18 ด.-8 ปี

       นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจงรายละเอียดโครงการประกันภัยโคนม แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงกรณีโคที่เลี้ยงประสบภาวะเจ็บป่วย บาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ เนื่องจากจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม และลมพายุ ดังมีรายละเอียด