สศก.สำรวจพื้นที่เกษตรยั่งยืน สร้างมั่นคงอาหารตามเกณฑ์ชี้วัด UN นำร่อง ฉะเชิงเทรา 5 อำเภอ

  

      ฉะเชิงเทรา - นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ในโครงการ SAS-PSA (Supporting Agricultural Survey on Promoting Sustainable Agriculture in ASEAN Region) ซึ่ง สศก.โดยสำนักงานเลขานุการ AFSIS (ASEAN Food Security Information System) ร่วมกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการสำรวจการเกษตรแบบยั่งยืน ตามตัวชี้วัดขององค์การสหประชาชาติ (UN) ซึ่งดูสัดส่วนพื้นที่เกษตรที่ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมด รวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลให้แก่ภาครัฐ ผู้วางนโยบายด้านการเกษตร   

      การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการนำร่องสำรวจครั้งแรกในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เพราะเป็นจังหวัดที่มีการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ทั้งพืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ ประมง โดยคัดเลือกอำเภอที่มีจำนวนประชากรเกษตรมากที่สุด 5 อำเภอ ได้แก่ อ.พนมสารคาม (ต.บ้านช่อง) อ.สนามชัยเขต (ต.ท่ากระดาน) อ.บางน้ำเปรี้ยว (ต.หมอนทอง) อ.เมืองฉะเชิงเทรา (ต.บางเตย) และ อ.บ้านโพธิ์ (ต.สิบเอ็ดศอก) รวมจำนวนเกษตรกรตัวอย่าง 240 ราย เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ช่วงมีนาคม-เมษายน 64 ครอบคลุมการสำรวจ 3 มิติ มิติเศรษฐกิจ อาทิ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเพาะปลูกพืช ผลผลิต มิติสิ่งแวดล้อม ปัญหาในพื้นที่ การใช้ทรัพยากรดินและน้ำ การใช้ปุ๋ย สารเคมี และมิติทางสังคม การใช้แรงงานภาคเกษตร การจ่ายค่าตอบแทน ปัญหาขาดแคนอาหาร การถือครองที่ดินของเกษตรกร ผลกระทบจากไวรัส โควิด-19 ช่วงการแพร่ระบาดที่ผ่านมาด้วย

      จากรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ระบุว่า ปัจจุบัน ไทยมีจำนวนผู้อดอยากหิวโหยอยู่ที่ร้อยละ 9 ซึ่งมีระดับความอดอยากหิวโหยมากกว่าร้อยละ 5 ที่ UN กำหนด ดังนั้น ไทยจะต้องรายผลความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนต่อ UN ภายในปี 2573 โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ เราแบ่งทีมเป็น 7 สาย สำรวจ 5 อำเภอ ซึ่งผลที่ได้จะวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีของ FAO ที่สำคัญจะเป็นแนวทางหลักในการขยายผลการสำรวจให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป ซึ่งการรายงานผล จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เกษตรกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่ ยั่งยืน ไม่ยั่งยืน และยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ก.เกษตรฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560-2563 โดยได้ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนรวมกว่า 4.38 ล้านไร่รองเลขาธิการ สศก. กล่าว

      ทั้งนี้ โครงการ SAS-PSA มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี 8 เดือน (26 มี.ค.63-25 พ.ย.65) โดยนำร่องใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา และลาว ในส่วนของประเทศไทย ต้องจัดทำการรายงานผลการสำรวจให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 ก่อนเตรียมขยายผลการสำรวจให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระยะต่อไป