กรมชลฯร่วมแก้ปัญหา“ทะเลสาบสงขลา”เสื่อมโทรม/บริหารฯสทิงพระ-หนุนน้ำ-ขยายคลอง

    งขลา - นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมประชุมหารือกรณีปัญหาความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลา และแนวทางแก้ปัญหา มีพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เป็นประธานฯ ร่วมด้วยนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนัก งานชลประทานที่ 16 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ณโรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

      การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลา การดำเนินงานต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดหลายปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาวินิจฉัย และนำเสนอข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐต่อการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของทะเลสาบฯ ซึ่งในส่วนกรมชลประทานได้กำ หนดแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการ สนับสนุนแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำในคาบสมุทรสทิงพระ และขุดขยายคลองพลเอกอาทิตย์กำลังเอก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง จากเดิม 40 เมตร เป็น 70 เมตร ความจุเก็บกักเดิม 2 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เพิ่มขึ้นเป็น 5.50 ล้าน ลบ.ม.รวมเป็น 7.50 ล้าน ลบ.ม.ในส่วนของจังหวัดพัทลุงมีการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน โดยใช้คลองระบายน้ำลำเบ็ดทำหน้าที่ผันน้ำไม่ให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมตัวเมืองพัทลุง เป็นต้น