เกษตรฯ คึกคักจัดประกวดเฟ้นหาสุดยอดกาแฟไทย

         กรมวิชาการเกษตร นำทัพหน่วยงานรัฐจับมือภาคเอกชนร่วมจัดงานประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2564 ครั้งแรกกับการค้นหาทั้งเมล็ดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาคุณภาพดี มีกลิ่นและรสชาติโดนใจคอกาแฟ องค์การกาแฟระหว่างประเทศทุ่ม 1 ล้านบาทร่วมจัดงานสร้างการรับรู้ ชูจุดเด่นกาแฟไทยยืนหนึ่งคุณภาพดีระดับโลก หวังช่วยเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้และความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ผู้สนใจส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้
         นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กาแฟนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยที่สร้างมูลค่าถึง 33,000 ล้านบาท สร้างรายได้แก่เกษตรกรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยประเทศไทยมีสภาพพื้นที่ที่สามารถปลูกกาแฟได้ทั้งกาแฟอะราบิกาและโรบัสตา ซึ่งปัจจุบันผลผลิตกาแฟอะราบิกาในภาคเหนือของไทยมีปริมาณ 9.2 พันตัน ส่วนการผลิตกาแฟโรบัสตาของไทย ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป แต่ปัจจุบันมีกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้กาแฟโรบัสตาที่มีรสชาติโดดเด่นทำให้ผู้บริโภคเริ่มมีความนิยมในการบริโภคกาแฟโรบัสตาเป็นกาแฟสด ด้วยเช่นกัน

         อย่างไรก็ตาม สถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการดำรงชีวิตและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านกาแฟที่ชะลอการรับซื้อผลผลิตกาแฟของเกษตรกร ทำให้ผลผลิตกาแฟคงค้างอยู่ที่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวนกว่า 2,000 ตัน และในช่วงเดือนมีนาคม 2564 นี้ ผลผลิตกาแฟฤดูกาล 2563/2564 จะเข้ามาเพิ่มอีกจำนวนกว่า 9,000 ตัน ในขณะที่สถานการณ์ของโควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดอยู่จนถึงปัจจุบัน

         อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนกาแฟและผู้ประกอบการ รวมทั้งประเทศไทยยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังไม่มีการศึกษาเอกลักษณ์รสชาติกาแฟ ซึ่งหากทราบรสชาติและเอกลักษณ์ของกาแฟ จะสามารถนำมาประชาสัมพันธ์เพิ่มโอกาสทางการตลาดและการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรได้  กรมวิชาการเกษตรจึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สมาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ จัดกิจกรรมการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2564 (Thai Coffee Excellence 2021) เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสช่องทางการตลาดให้กับกาแฟไทยเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังช่วยระบายผลผลิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

         ทั้งนี้ การจัดงานในปี 2564 นี้ถือเป็นปีแรกที่องค์การกาแฟระหว่างประเทศได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนพิเศษจำนวน ประมาณ 1 ล้านบาท ให้แก่ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์กาแฟไทย สร้างการรับรู้ จุดเด่นของกาแฟไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคนักดื่มกาแฟรุ่นใหม่ รวมทั้งความพิเศษของการประกวดครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จะมีการประกวดทั้งกาแฟอะราบิกาและโรบัสตา เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีแต่การประกวดเฉพาะกาแฟอะราบิกาเท่านั้น โดยเมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นสายพันธุ์อะราบิกาและโรบัสตาที่ปลูกในประเทศไทยและเมล็ดกาแฟจะต้องเป็นผลผลิตของปี 2563/2564 เท่านั้น ซึ่งเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาใน 3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพด้านกลิ่น คุณภาพด้านรสชาติ และคุณภาพอื่น ๆ ได้แก่ ข้อบกพร่อง ขนาดและความสมบูรณ์ของเมล็ด

 
         "ในปี 2564 นี้กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาของประเทศไทย เพื่อค้นหาเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดี ตั้งแต่ต้นทางการปลูกกาแฟ รวมถึงรสชาติกาแฟ จนได้เป็นเมล็ดกาแฟไทยเกรดพิเศษ และรณรงค์ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตกาแฟอย่างมีคุณภาพและแสดงถึงอัตลักษณ์กาแฟไทย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนากาแฟไทยให้มีคุณภาพดีสู่ระดับโลก เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่เกษตรกร โดยเริ่มเปิดรับใบสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564 เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน ที่สนใจส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานกองประกวดหมายเลขโทรศัพท์ 06 5497 9635, 08 1387 6135, 08 1444 8651, 08 7798 1259 และ 09 9178 8953" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว