ธ.ก.ส.-กรมปศุสัตว์หนุนรวมกลุ่มเลี้ยงโคขุน จัดสินเชื่อต่อยอดธุรกิจ 3 ปีแรกดอกฯล้านละ 100

       .ก.ส.- นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ตามที่ ธ.ก.ส.ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้น เมือง นั้น ปัจจุบัน ธ.ก.ส. เล็งเห็นว่าโคเนื้อได้รับความนิยมในการบริโภค อีกทั้ง มีราคาขายที่สูงขึ้นกว่าในอดีต จึงได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคขุนเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น

       นอกจากนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ ธ.ก.ส. และกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการเลี้ยงปศุสัตว์รวมตัวจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยสามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจะให้ความรู้การเลี้ยงที่เป็นมาตรฐาน โดยกรมปศุสัตว์ควบคู่การจัดทำแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม โดยแผนธุรกิจนี้จะแสดงให้เห็นที่มาของโครงการ โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนดำเนินงาน แผนจัดการ แผนการเงิน แผนการผลิต แผนการตลาด โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต เช่น จัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย หรือบันทึกข้อตกลงการซื้อขาย มีการจัดสรรประโยชน์เพิ่มให้แก่เกษตรกรหรือชุมชน เป็นต้น

      ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนที่มีการดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว ธ.ก.ส. พร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อเป็นค่าลงทุน ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ย เพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี หรือล้านละ 100 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันกู้โดยตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร กำหนดชำระคืนเงินกู้กรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) กรณีค่าลงทุน ไม่เกิน 15 ปี (พิเศษไม่เกิน 20 ปี) นับแต่วันที่กู้ระยะเวลา จ่ายเงินกู้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 วงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาท

        ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 104 แห่ง และ ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนสินเชื่อไป แล้วกว่า 417 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ หรือ ธ.ก.ส.ในพื้นที่