ครม.มติเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิต 2563/64 ที่อัตรา 920 บาท/ตันอ้อย


     รุงเทพฯ - นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2564 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้กำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิต ปี 2563/64  ในอัตรา 920 บาท/ตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส.หรือเท่า กับ 98.17% ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 937.19 บาท/ตันอ้อย และกำ หนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 55.20 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.ผลตอบแทนการผลิต-จำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2563/64 เท่ากับ 394.29 บาท/ตันอ้อย

      ทั้งนี้ การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต-จำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูกาลผลิต ปี 2563/64 เป็นไปตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในคราวประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2563 ที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงาน เพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้รับราคาที่คุ้มกับต้นทุนผลิต รักษาประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ทั้งเป็นการสร้างหลักประกันอย่างพอเพียง เหมาะสมให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย ซึ่งรัฐฯได้ดำเนินการต่อเนื่องทุกปีผ่าน ก.อุตสาหกรรม โดยเป็นการประมาณการราคาอ้อยขั้นต้นเพื่อให้โรงงานน้ำตาลชำระเงินค่าอ้อยให้กับชาวไร่ไปก่อน เพื่อให้นำไปใช้หมุน เวียนประกอบธุรกิจ สร้างรายได้ ซึ่งยังไม่ใช่ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย และผลตอบแทนการผลิต-จำหน่ายน้ำตาลทรายฤดูกาลผลิต ปี 2563/64 ที่ชาวไร่อ้อยและโรงงานจะได้รับจริง

      ขอบคุณข้อมูล - สำนักข่าวอินโฟเควสท์