กรมส่งเสริมฯ เร่งยกระดับแปลงใหญ่ เคาะประตูบ้าน-สร้างความเข้าใจ เข้าร่วมแล้ว 2,151 แปลง

     รุงเทพฯ-นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมฯได้ดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย กรมส่งเสริมฯ จึงได้จัดประชุมทางไกล (Video Conference)  เมื่อ 23 ก.พ.2564 ณ ห้องประชุมฯกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียดของโครงการ และสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักฯเกษตรจังหวัด/อำเภอ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ แบบเคาะประตูบ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยเจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรในการดำเนินงานทุกขั้นตอน

     “ขณะนี้ได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่แล้ว หากกลุ่มแปลงใหญ่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ เจ้าหน้าที่จะดำเนินงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ โดยต้องเป็นไปตามความสมัครใจของกลุ่มฯพร้อมทบทวนกิจกรรมที่จะขอรับการสนับสนุนฯ และจัดทำแผนดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ/จังหวัด พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.2564 ต่อไป” อธิบดีฯกล่าว

      โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีวัตถุประสงค์ใน 3 มิติ คือ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร และการเข้าถึงการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 5,250 แปลง แบ่งเป็นแปลงใหญ่จากกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2,012 แปลง แปลงใหญ่ จากกรมการข้าว จำนวน 2,638 แปลง แปลงใหญ่จากกรมปศุสัตว์ จำนวน 185 แปลง แปลงใหญ่จาก การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 299 แปลง แปลงใหญ่จากกรมหม่อนไหม จำนวน 26 แปลง และแปลงใหญ่จากกรมประมง จำนวน 90 แปลง

     ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ.2564 มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แจ้งยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 2,151 แปลง จากทั้งหมด 5,250 แปลง