ประกันรายได้ฯยาง ปี 63/64(งวดที่ 4) ชดเชยแผ่นดิบ 5.07 บ.,น้ำยางสด 10.01 บ.,ก้อนถ้วย 2.46 บ.

         ระกาศการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เรื่องการกำหนดราคายางอ้างอิง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 2 (งวดที่ 4) ปีผลิต 2563-64 ซึ่งได้มีการประชุมคณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยใช้ราคาอ้างอิงจากตลาดกลางยางพาราทั่วประเทศ ย้อนหลัง 30 วัน นับแต่วันประชุมคณะทำงาน (วันที่ 23 มกราคม-21 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งมีผลการประชุมกำหนดราคากลางฯ งวดที่ 4 (ประจำเดือนมกราคม) ประกอบด้วย ยางแผ่นดิบ 54.93 บ./กก.น้ำยางสด 46.99 บ./กก. และ ยางก้อนถ้วย 20.54 บ./กก.  

      ดังนั้น โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 2 ปีผลิต 2563/64 (งวดที่ 4) ประจำเดือนมกราคม 2564 ชดเชยส่วนต่างเกษตรกรชาวสวนยาง ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ สรุปรายละเอียดดังนี้

       ราคาประกัน    ยางแผ่นดิบคุณภาพดี          60.00          บาทต่อกิโลกรัม

                               น้ำยางสด DRC 100%         57.00          บาทต่อกิโลกรัม

                               ยางก้อนถ้วย  DRC 50%      23 .00        บาทต่อกิโลกรัม

        ราคาตลาด      ยางแผ่นดิบคุณภาพดี           54.93         บาทต่อกิโลกรัม

                               น้ำยางสด DRC 100%         46.99          บาทต่อกิโลกรัม

                               ยางก้อนถ้วย  DRC 50%      20.54         บาทต่อกิโลกรัม

        ชดเชย             ยางแผ่นดิบคุณภาพดี            5.07         บาทต่อกิโลกรัม

                               น้ำยางสด DRC 100%         10.01         บาทต่อกิโลกรัม

                                ยางก้อนถ้วย  DRC 50%      2.46         บาทต่อกิโลกรัม

        ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสถานะของตัวเองได้ที่เว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย https://www.rubber.co.th/gir/index/      

        ขอบคุณข้อมูล การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)