​ก.เกษตรฯ ระดมทีมขับเคลื่อนนโยบาย-แก้ไขภาคเกษตร เน้นทุกส่วนร่วมมือเคลื่อนโครงการสำคัญ

     .เกษตรฯ - ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2564 มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้บริหารระดับสูง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ก.เกษตรฯ ว่า การประชุมได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อให้การขับเคลื่อนงานโครงการสำคัญต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งรัดติดตามภารกิจสำคัญของกระทรวงฯ อาทิ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีการปรับลดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานติดตามประเมินผลให้ได้เกษตรกรตามเป้าหมาย 32,000 ราย และเร่งรัดนำเม็ดเงินลงไปให้ถึงเกษตรกรให้เร็วที่สุด เกิดผลเป็นรูปธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่วนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้กำชับทุกส่วนราชการทำงานบูรณการร่วมกัน และประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงไปถึงพื้นที่พี่น้องเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยจัดทำคู่มือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบถึงข้อดีข้อเสีย และได้รับประโยชน์สูงสุด 

     ทั้งนี้ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามที่ ครม.มีมติ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 ได้อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ ในวงเงิน 3,550 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 32,000 ราย จ้างงานระดับตำบล 16,000 ราย (ตำบลละ 1 ราย ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ราย) และขยายผลไปถึงวันที่ 30 ธ.ค.64 จากเดิม ต.ค.64 และเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้โครงการฯ 4 ด้าน คือ การพัฒนาพื้นที่,การพัฒนาอาชีพและการตลาด,การขับเคลื่อนในพื้นที่ และด้านการติดตามประเมินผล เพื่อกำกับดูแลรายงานความก้าวหน้า ซึ่งความก้าวหน้าโครงการ มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์คัดเลือกรอบที่ 1 จำนวน 20,583 ราย ส่งรายชื่อให้กรมพัฒนาที่ดินแล้ว และดำเนินการขุดสระเก็บกักน้ำรอบแรก มี.ค.64 ส่วนเกษตรกรที่คัดเลือกรอบ 2 เป้าหมาย 11,417 ราย (5 ประสาน 7,759 ราย และเกษตรกรทั่วไป 3,658 ราย) อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครเกษตรกรรายใหม่ และลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ความเหมาะสมของพื้นที่

     ส่วน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป้าหมายดำเนินการใน 77 จังหวัด 5,250 แปลง พื้นที่ 5,003,250 ไร่ เกษตรกร 262,500 ราย วงเงิน 13,904,500,000 บาท สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านบาทต่อปี มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการ นำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนผลิต มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงาน มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,150 แปลง จดทะเบียนนิติบุคคล 640 แปลง อยู่ระหว่างจดทะเบียนนิติบุคคล 540 แปลง (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ.64) ขณะนี้ได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนกิจกรรม/แผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.64 และเร่งรัดการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อไป

     อีกทั้ง ที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ 15 แนวทางนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และแนวทางขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรฯของปลัดกระทรวงฯ โดยมุ่งเน้น 4 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี 2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ต่อปี 3) เกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และ 4) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 350,000 ไร่ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ จัดทำแผนขับเคลื่อนภาคเกษตรให้ครอบคลุมนโยบายของ รมว.เกษตรฯ และปลัดเกษตรฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลและรายงานผลให้ทราบทุกเดือน