ครม.มติเห็นชอบราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ปีผลิต 62/63 ที่ 833.22 บาท/ตันอ้อย

     ทำเนียบฯ - น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2562/63 เป็นรายเขต รวม 9 เขต โดยมีอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศคือ ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส อัตราตันละ 833.22 บาท กำหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อย ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส เท่ากับ 49.99 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส ส่วนผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลอ้อยขั้นสุดท้าย กำหนดไว้ที่ 357.09 บาทต่อตัน

     ทั้งนี้ ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูผลิตปี 2562/2563 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอนั้นอยู่ในระดับสูงกว่าราคาขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ดังนั้น กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จึงไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างตามมาตรา 56 พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 อย่างที่เคยเกิดขึ้นในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา ส่วนประเด็นข้อพิพาท เรื่อง น้ำตาลภายใต้องค์การการค้าโลก(ดับบลิวทีโอ) ระหว่างไทยกับบราซิลนั้น เรื่องนี้ไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใด

     โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ยอมรับว่า ฤดูกาลผลิตอ้อยปี 63/64 รัฐบาลมีนโยบายลดอ้อยไฟไหม้และต้องการให้การเผาอ้อยหมดไปจากประเทศ โดยเตรียมมาตรการในการส่งเสริมตัดอ้อยสดเพื่อลดอ้อยไฟไหม้ คือลดอ้อยไฟไหม้เหลือ 20% ด้วยมาตรการส่งเสริมให้ราคาอ้อยสดสูงกว่าอ้อยไฟไหม้ พร้อมสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้จัดหาเครื่องสางใบอ้อย ให้กับชาวไร่อ้อยสมาชิกกลุ่มเรียนรู้พัฒนาด้านอ้อยยืม จำนวน 112 เครื่อง โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4

     ด้านนโยบายการช่วยเหลือจากภาครัฐ จะช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเท่านั้น โดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มีมติให้ความเห็นชอบหักเงินชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยไฟไหม้ในอัตราตันละ 30 บาท จ่ายคืนให้กับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดี ทุกรายเต็มจำนวนโดยคิดแยกเป็นรายโรงงาน และมีนโยบายที่จะผลักดันโครงการเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด ลดฝุ่น พีเอ็ม2.5 เพื่อให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดมีรายได้รวมมากกว่าชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้ เป็นการจูงใจให้ชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดก่อนส่งโรงงาน