ก.เกษตรฯ ระดมถกมาตรการปรับลดพื้นที่ปลูกข้าว มุ่งประหยัดน้ำ-รับมือปลูกพืชฤดูแล้ง

     รมการข้าว -  นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมหารือ การกำหนดมาตรการปรับลดพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อร่วมกันหามาตรการแก้ไขสถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวรอบ 2 เกินแผนส่งผลต่อกิจกรรมการใช้น้ำ ทั้งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค น้ำรักษาระบบนิเวศ มีนายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการทานแทนอธิบดีกรมการข้าว นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

      นายระพีภัทร์ กล่าวตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) รับทราบปัญหา จึงมอบหมายให้ ก.เกษตรฯ หามาตรการลดพื้นที่ปลูกข้าว และเสนอโครงการฯ ปัจจุบันประเทศ ไทยมีจำนวนพื้นที่ปลูกข้าวเกินแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งที่ตั้งไว้ (ทั้งในเขต/นอกเขตชลประทาน) โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ดังนั้น ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องควรหามาตรการรองรับและส่งเสริมให้เกษตรกรมีทางเลือกหากต้องไปทำเกษตรอื่นแทนทำนา โดยจะต้องมีตลาดรองรับผลผลิต

      นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการทานแทนอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า เพื่อลดปัญหาการใช้น้ำปริมาณมากในการทำนา กรมการข้าวได้มีการศึกษาการจัดการน้ำแบบประหยัดในรูปแบบต่างๆ พบว่าการให้น้ำแบบเปียกสลับแห้ง ให้น้ำในปริมาณความถี่ที่น้อยที่สุด ประกอบกับการนำเทคโนโลยีการจัดการในนาข้าวรูปแบบต่างๆ ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำได้อย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ อาทิ การปรับพื้นนาให้เรียบสม่ำเสมอด้วย laser land leveling การจัดการน้ำด้วยท่อน้ำอัจฉริยะ โดยใช้ platform แสดงระดับน้ำในแปลง เพื่อติดตามการใช้น้ำของเกษตรกร ลดความถี่ในการให้น้ำ ประหยัดเชื้อเพลิงและลดต้นทุน อีกทั้ง นำอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ช่วยฉีดพ่นสารเคมี

      ขอบคุณข้อมูล  - กรมการข้าว