ธ.ก.ส.พักหนี้เกษตรกรพื้นที่เสี่ยง(โควิด-19)สูง พร้อมเปิดให้กู้ฉุกเฉิน-เสริมสภาพคล่อง
  • 1 February 2021 at 16:18
  • 352
  • 0

       .ก.ส.-นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส.มีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เห็นชอบมาตรการ และมอบหมาย ธ.ก.ส.เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถาน การณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ระลอกใหม่ โดยพักชำระหนี้ให้กับสัญญาเงินกู้ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 ในพื้นที่ 28 จังหวัด ที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ (ศบค.) และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม ประกอบด้วย

      1) โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าเกษตรกร และลูกค้ารายคน ที่มีหนี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากงวดชำระเดิม

     2) โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ได้แก่ ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) สหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ/รัฐวิสาห กิจ) กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และองค์กร ที่มีหนี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดธันวาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเวลา 6 เดือน นับจากงวดชำระเดิม

     3) โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าที่กู้เงินตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีหนี้ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดธันวาคม 2563 ถึงงวดพฤษภาคม 2564 เป็นเวลา 6 เดือน นับจากงวดชำระเดิม

     4) โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ที่มีหนี้ถึง กำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากงวดชำระเดิม

      นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อเติมเงินเข้าสู่ระบบ ทั้งในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในชีวิตประจำวัน และการฟื้นฟูเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย

      1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

      - อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน

      - กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน และแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน (รายเดือน/3 เดือน/6 เดือน)    

      - ปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้เริ่มเปิดให้ขอสินเชื่อทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564     

     2)โครงการสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุน หมู่บ้านหรือชุมชน องค์กร และสหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ) ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุด ตามประกาศ ศบค.และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม

       - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

       - ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันเบิกรับเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2565

       - ปลอดชำระต้นเงินไม่เกิน 6 เดือนแรกนับแต่วันกู้เริ่มเปิดให้ขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาคม 2564

      ทั้งนี้ แจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการข้างต้นกับ ธ.ก.ส.ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family ,ช่องทาง Call Center 02 555 0555 หรือ ธ.ก.ส.สาขาในพื้นที่ และทางเว็บไซต์ www.baac.or.th โดย

      - กรณีแสดงความประสงค์ขอพักชำระหนี้ จะปรากฏข้อความ  ธ.ก.ส.ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วเป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น

      - กรณีแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกด ถัดไปจะปรากฏข้อความ  ธ.ก.ส.ได้รับข้อมูลของท่าน เรียบร้อยเป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น