ครม.ขยายเวลาลดภาษีที่ดินฯ,ค่าโอน-จดจำนอง มีผลบังคับใช้ถึง 31 ธ.ค.64

      ทำเนียบรัฐบาล 26 ม.ค. - นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะลดภาษีที่ดินฯ 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ตามมาตรา 42 หรือ มาตรา 95 แล้วแต่กรณีสำหรับการจัดเก็บในปี 2564

      พร้อมทั้งลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย โดยจะลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 2% เหลือเพียง 0.01% และลดค่าจดทะเบียนการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์จาก 1% เหลือ 0.01% เฉพาะการซื้อขายที่ ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ จากผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือห้องชุดจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนอาคารชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ซึ่งการจดทะเบียนการโอนและการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยจะต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน

      ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและการยกเว้นค่าธรรม เนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สูญเสียรายได้ 41,445 ล้านบาท แต่ได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องไปจัดสรรงบฯชดเชยให้ตามความเหมาะสม

     ขอบคุณข้อมูล : สำนักข่าวไทย