กรมพัฒนาที่ดินเดินต่อ“บ่อจิ๋ว”ปี 64 ขุด 4 หมื่นบ่อ เกษตรกรยื่นคิวรอข้ามปีกว่า 3.4 หมื่นราย

     วามคืบหน้าโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือ “บ่อจิ๋ว” ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการ ด้วยขุดสระน้ำ ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร (ลบม.) และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมออกค่าใช้จ่าย 2,500บาท/บ่อ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำเกษตรแก่เกษตรกรที่อยู่เขตชลประทานได้มีแหล่งน้ำที่เหมาะสม เป็นการสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น 

      ล่าสุด ในปีงบประมาณ 2564 กรมพัฒนาที่ดิน แจงความคืบหน้าในเว็บไซต์ของกรมฯ ถึงแผนดำเนินการการขุดสระตามโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือ “บ่อจิ๋ว” ไว้ทั่วประเทศ จำนวน 40,000 บ่อ แต่ด้วยโครงการฯได้รับความสนใจจากเกษตรกรจำนวนมากและต้องรอคิวกันข้ามปี จึงมีคำขอการขุดสระ (บ่อจิ๋ว) คงเหลือ (จากปีงบประมาณที่ผ่านๆมา) จำนวน 34,540 ราย ดังนั้น ในปีงบประมาณ 64 นี้ เกษตรกรสามารถยื่นคำขอตามแผนดำเนินการขุดสระได้อีก จำนวน 5,460 ราย

     อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ กรมพัฒนาที่ดินยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ดังรายละเอียดสรุป ดังนี้

         1) คัดเลือกจากแผนความต้องการสระน้ำที่เกษตรกรได้มายื่นความจำนงไว้แล้ว โดยพิจารณาความสำคัญจากจังหวัดที่มีความต้องการมากมาพิจารณากำหนดเป้าหมายและให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ

         2) สถานีพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสาประจำตำบล/หมู่บ้าน สำรวจศักยภาพพื้นที่ ความพร้อมของเกษตรกร 

          3) พื้นที่ซึ่งจะขุดสระ ต้องเป็นของเกษตรกรผู้ถือครองที่ดิน หรือเป็นเจ้าของที่ดิน โดยต้องมีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่หน่วยงานรัฐออกให้ ได้แก่ โฉนด น.ส.3 น.ส.3 ก.น.ส.2 น.ส.2 ก. ส.ป.ก. 4-01 ส.ป.ก.4-14 ส.ป.ก.4-18 น.ค.3 ก.ส.น.5 ส.ค.1 คทช.และพื้นที่โครงการพระราชดำริ ที่จัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกร

          4) เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ขาดแคลนระบบที่จะจัดส่งน้ำไปถึงได้ตลอดปี และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำ หรือแล้งซ้ำซาก

          5) คัดเลือกพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ต้องมีประสิทธิภาพเก็บกักน้ำ พิจารณาจากคุณสมบัติของดิน หลีกเลี่ยงพื้นที่ดินทราย ดินเค็ม มีก้อนหินขนาดใหญ่ ฯลฯ

          6) พื้นที่ขนาด 30 x 40 ตารางเมตร ใช้ก่อสร้างสระ 20 x 30 x 2.1 เมตร เพื่อให้เครื่องจักรทำงานสะดวก และ

          7) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าขนย้ายเครื่องจักรกล จำนวน 2,500 บาท/บ่อ

     ทั้งนี้ เกษตรกรที่ต้องการขอรับการสนับสนุนการขุดสระเพื่อปีงบประมาณ 2564 สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่ หรือสอบถามที่ โทร.1760 หรือดูรายละเอียดและยื่นความจำนงได้ที่  https://www.ldd.go.th/WEB_Water/Index.html  

     ขอบคุณข้อมูล : เว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน