ก.พาณิชย์ ดึง 3 สมาคมแก้ราคามันฯตกต่ำ ช่วยชาวไร่ได้รับราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม

      ระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ผลักดันให้สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิต ภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้กลไกของภาคเอกชนเอง เพื่อแก้ปัญหาการขายตัดราคาและช่วยเหลือเกษตรกรมันสำปะหลังให้ได้รับราคาที่เหมาะสมตามกลไกตลาด
      นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากที่ราคาหัวมันสำปะหลังสดภายในประเทศตกต่ำลงต่อเนื่อง ไม่สะท้อนกลไกตลาดโลกที่ราคาอยู่ในช่วงขาขึ้น ดังนั้น วันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา จึงขอความร่วม มือภาคเอกชนประกาศราคารับซื้อหัวมันสำปะหลัง ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ และกรมการค้าภายใน เข้ามากำกับดูแลภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

      นายกีรติฯ กล่าวอีกว่า ในวันดังกล่าว 3 สมาคมการค้ามันสำปะหลัง ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมใจกันประกาศราคารับซื้อหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% ไม่ต่ำกว่า 2.40 บาท/ก.ก. และจะปรับเพิ่มเป็นขั้นบันไดให้มีราคาไม่ต่ำกว่า 2.50 บาท/ก.ก. เพื่อให้เกษตรกรมันสำปะหลังได้รับราคาที่เป็นธรรมตามกลไกตลาดและลดภาระของรัฐ ทั้งนี้ หากสมาชิกสมาคมรายใดไม่ให้ความร่วมมือ แต่ละสมาคมฯจะพิจารณาขับออกจากการเป็นสมาชิกสมาคม ซึ่งท้ายสุดจะส่งผลให้ผู้ส่งออกรายนั้นๆ พ้นสภาพการเป็นผู้ส่งออกตามกฎหมายโดยปริยาย อีกทั้ง นายจุรินทร์ ยังสั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมการค้าภายใน ติดตามผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมทำลายตลาดอย่างใกล้ชิด และบังคับใช้กฎหมายในกำกับดูแลของแต่ละหน่วยงานทันทีเมื่อพบการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากกลไกภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง จะแก้ปัญหาการขายตัดราคาที่ไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวได้
      อนึ่ง หากพบเห็นการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด อาทิ ความชื้นสูง มีสิ่งปลอมปน แจ้งได้ที่ สายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศ และหากเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายมันสำปะหลัง หรือถูกเอาเปรียบในการชั่ง ตวง วัด ร้องเรียนได้ที่ สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพต่อไป