กรมที่ดิน“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”เปิดสายด่วน“DOL Call Center”บริการ ปชช.ตลอด 24 ชั่วโมง

      รุงเทพฯ - นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้พัฒนาระบบ DOL Call Center ของกรมที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการจำนวน 10 คู่สาย เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ประจำ Call Center และเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นหัวหน้าชุดในการตอบปัญหา ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน

      ทั้งนี้ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนทุกคนได้อย่างทั่วถึง ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและวิสัยทัศน์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงในชีวิต เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุที่ยังขาดทักษะด้านดิจิทัล การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ที่ใช้ที่มีอยู่อย่างจำกัด เป็นทางเลือกที่สำคัญให้สามารถติดต่อกับกรมที่ดิน เพื่อสอบถามข้อมูลหรือปรึกษาหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินได้อย่างสะดวกสบายและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อีกด้วย

      ดังนั้น เมื่อประชาชนมีข้อสงสัยด้านที่ดิน ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานฯ ให้กดโทรศัพท์สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่  DOL Call Center ที่หมายเลข 0-2141-5555 จากโทรศัพท์พื้นฐาน หรือโทรศัพท์มือถือ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูล คำแนะนำเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกต้อง สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกท่าน หากเรื่องใดสลับซับซ้อนเกี่ยวพันกับข้อกฎหมายหลายฉบับ เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจากสำนัก หรือกองที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อไป

      โดยกรมที่ดิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ “DOL Call Center : 0-2141-5555 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะช่วยให้พี่น้องประชาชนทุกท่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ได้รับการบริการจากกรมที่ดินอย่างทั่วถึง เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน

      ขอบคุณข้อมูล – ภาพ : เฟชบุ๊ก กรมที่ดิน #กระทรวงมหาดไทย