ครม.เคาะ 2.1 แสนล้านเยียวยา“เราชนะ”โอนเข้า“เป๋าตัง”ทุกสัปดาห์ เริ่มลงทะเบียน 29 ม.ค.นี้

      รุงเทพฯ 19 ม.ค.-นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงโครงการ "เราชนะ" ซึ่งเป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ อาทิ รับจ้างอิสระ ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่ แผงลอย เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

      นายอาคม กล่าวว่า โครงการ "เราชนะ" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือแก่ประชาชน ประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน ในเดือน ม.ค.-ก.พ.2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวงเงินช่วยเหลือดังกล่าว จะก่อให้เกิดการนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน  

    คุณสมบัติของผู้ที่ร่วมโครงการ มีดังนี้

    1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
    2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม ม.33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
    3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงตามปกติ
    4.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
    5.ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
    6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562
    7.เงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

      ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 3 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

      1.กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน (ไม่ต้องลงทะเบียน ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ) จะได้รับเตลอดโครงการไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ผ่านบัตรสวัสดิการของรัฐ ซึ่งรวมความช่วยเหลือที่ให้ไปก่อนหน้านี้แล้ว แยกเป็น 2 กลุ่ม ทั้งนี้ จะโอนเงินเป็นรายสัปดาห์ เริ่มโอนงวดแรกวันที่ 5 ก.พ.64 จนกว่าจะครบ 7,000 บาท/คน ดังนี้

        - ผู้ที่รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับเงินอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่ม 675 บาท/สัปดาห์ รวม 2,700 บาท/คน/เดือน รวมเงินตลอดโครงการ 5,400 บาท/คน

         - ผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะได้รับเงินอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่ม 700 บาท/สัปดาห์ รวมเงินตลอดระยะเวลาโครงการ 5,600 บาท    

      2.กลุ่มที่มีฐานข้อมูล และเป็นผู้ใช้ G-wallet หรือคนที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน และมีแอปเป๋าตังอยู่แล้ว (ไม่ต้องลงทะเบียน ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ) เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบจากฐานข้อมูล ถ้าได้รับอนุมัติ เงินจะเข้าแอปเป๋าตัง สัปดาห์ละ 1,000 บาท ไปจนครบ 7,000 บาท เริ่มโอนเงินงวดแรกวันที่ 18 ก.พ.64

       3.กลุ่มที่ยังไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐ หรือประชาชนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน และไม่มีแอปเป๋าตัง กลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บ เราชนะ ซึ่งกำหนดเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64 โดยจะได้รับเงิน 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ไปจนครบ 7,000 บาท เริ่มโอนงวดแรก (จำนวน 2,000 บาท เป็นแบบทบต้น) วันที่ 18 ก.พ.64 

       ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่

       1.ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

       2.ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

       3.ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ

       ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้เงินได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 หากใช้สิทธิไม่หมดไม่มีสิทธิใช้เงินต่อ

       สำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-31 มี.ค.2564

   ขอบคุณข้อมูล : สำนักข่าวไทย