สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระราชทานเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวปลูกทดแทนนาปรัง

         พระเทพฯพระราชทานเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ปลูกทดแทนการทำนาปรังให้แก่เกษตรกรบ้านหมี่ หลังขาดแคลนน้ำทำนา กว่า 90 ราย
         ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เข้าสู่ฤดูแล้ง ตามประกาศของกรมชลประทาน ทำให้น้ำในคลองชลประทานเริ่มแห้งแล้ง และไม่เพียงพอต่อการทำนาในฤดูแล้งหรือนาปรัง อีกทั้งทางกรมชลประทานได้ขอร้องให้ชาวนาในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ที่อยู่ระหว่างสองฝั่งคลองชัยนาท-ป่าสักงดการทำนาปรังในฤดูแล้งภายหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี

 
         เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร.ต.อธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านหมี่  เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพระราชทานจากมูลนิธิชัยพัฒนา ที่มูลนิธิชัยพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา "โครงการเราสู้ อยู่อย่างพร้อม " เพื่อช่วยเหลือชาวนาในตำบลพุคาและตำบลหนองเต่าเพื่อทดแทนการทำนาปรังในฤดูแล้ง 
         ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์  ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา ในฐานะประธานโครงการเราสู้อยู่อย่างพร้อม เผยว่า "โครงการเราสู้ อยู่อย่างพร้อม" มูลนิธิชัยพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคาได้รับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพระราชทาน จากพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่เกษตรกรในตำบลพุคาและตำบลหนองเต่า


         "การรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในครั้งนี้ เพื่อใช้ปลูกทดแทน การปลูกข้าวนาปรังเนื่องจากสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ พระราชทาน ให้แก่เกษตรกรในตำบลพุคาและตำบลหนองเต่าเพื่อใช้ปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรังเนื่องจากสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงดทำนาและหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน" ประธานโครงการเราสู้อยู่อย่างพร้อม เล่า
         "เกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมด 92 ราย เป็นของตำบลพุคา 38 ราย ของตำบลหนองเต่า 54 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งหมดประมาณ 2,495 กว่าไร่ เป็นของตำบลพุคาประมาณ 1,000 กว่าไร่  และตำบลหนองเต่าอีก 1,000 ไร่ พันธุ์ถั่วเขียวได้รับพระราชทานมี 12,475 กิโลกรัม โดยจะเริ่มเพาะปลูกถั่วเขียวประมาณช่วงเดือนเมษายน และเก็บเกี่ยวผลผลิตใน 60 วัน ส่วนผลผลิตก็ยกให้เกษตรกรต่อไปว่าจะนำไปขายหรือเก็บไว้เป็นพันธุ์เพื่อเพาะปลูกในปีถัดไปเมื่อภายหลังการเก็บเกี่ยวแล้ว จากนั้นจะได้ไถกลบเพื่อเตรียมดินในการทำนาในนาปีถัดไป เพื่อเริ่มต้นหว่านข้าวในวันที่ 12 สิงหาคม" ว่าที่ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์เล่า

 
         นายสังเวียน ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เล่าว่า ตำบลหนองเต่า หมู่ 5 มีชาวนาประมาณ 54 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ โดยแต่ละรายมีพื้นที่ประมาณ 50-70 ไร่ รวมแล้วเป็นพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ซึ่งในปีที่ผ่านมาก็ได้มีเกษตรกรที่ได้ผลผลิตจากพันธุ์ถั่วเขียวไปขาย ทำให้มีรายได้พอสมควร ซึ่งนำมาทดแทนการปลูกข้าวนาปรังได้อย่างดี

 
         ทั้งนี้พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพระราชทานจากมูลนิธิชัยพัฒนา มีเกษตรกร ชาวนา ในตำบลพุคา ตำบลหนองเต่า, นายสังเวียน ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า, นายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงาม พัฒนาการอำเภอบ้านหมี่ นายมนตรี แนบเนียน เกษตรประจำตำบลพุคา, นายเอกนิรันดร์ อิ่มมาก ผู้แทนฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมพิธีด้วย

น.ส.นภาภัทร ทับทิมพราย รายงาน