มท.เร่งออกโฉนดแจก ปชช. ลดเหลื่อมล้ำ-สร้างโอกาส/ปี64 รังวัด 50 จังหวัด กว่า 1.2 แสนแปลง

      รุงเทพฯ - นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามมาตรา 58 วรรคแรกของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 รวม 50 จังหวัด ได้แก่ 1.กระบี่ 2.กาญจนบุรี 3.กาฬสินธุ์ 4.กำแพงเพชร 5.ขอนแก่น 6.จันทบุรี 7.ชลบุรี 8.ชัยภูมิ 9.เชียงราย 10.เชียงใหม่ 11.ตรัง 12.ตาก 13.ตราด 14.นครพนม 15.นครราชสีมา 16.นครศรีธรรมราช 17.นราธิวาส 18.น่าน 19.บึงกาฬ 20.บุรีรัมย์ 21.ประจวบคีรีขันธ์ 22.ปัตตานี 23.พะเยา 24.พังงา 25.พัทลุง 26.พิษณุโลก 27.เพชรบุรี 28.แพร่ 29.มหาสารคาม 30.มุกดาหาร 31.ยะลา 32.ยโสธร 33.ระยอง 34.ราชบุรี 35.ร้อยเอ็ด 36.ลำปาง 37.ลำพูน 38.ศรีสะเกษ 39.สกลนคร 40.สตูล 41.สระบุรี 42.สงขลา 43.สุโขทัย 44.สุราษฎร์ธานี  45.สุรินทร์ 46.หนองคาย 47.อุดรธานี 48.อุตรดิตถ์ 49.อุบลราชธานี และ 50.อำนาจเจริญ โดยเขตจังหวัดดังกล่าว ไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร

        นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการสำรวจเพื่อรังวัด เป็นนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่ต้องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล มียุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน บวกกับรัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ กระจายการถือครองที่ดิน ซึ่งจะดำเนินการใน 2 ส่วนคือ

       1.โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) บริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2560 และ 

       2.โครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ กำหนดเป้าหมายเดินสำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 122,400 แปลง ในพื้นที่ 50 จังหวัด จำนวน 12 ศูนย์ 88 สายสำรวจ ดำเนินโครงการวันที่ 1 ต.ค.2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2564 ใช้งบประมาณ 444,335,600 บาท รวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุนในการเดินสำรวจ

      ทั้งนี้ การใช้ระบบ RTK GNSS Network สำรวจรังวัดจะใช้ในทุกพื้นที่ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมให้ครอบคลุมทั่วประเทศเป็นระบบที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูง มีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน ช่วยลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับรัฐ โดยเฉพาะลดขั้นตอนระยะเวลาในการแจ้ง ประกาศให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาชี้แนวเขต ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการรังวัดที่ดินให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้ง การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานต้องยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดสุดต่อประชาชน และในเรื่องการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินนี้จะดำเนินอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศต่อไป

       ขอบคุณข้อมูล - www.dol.go.th/landdoc/Pages/Survey2564.aspx, 

                                            https://mgronline.com/politics/detail/9620000099744