ประกันรายได้ฯมันสำปะหลัง ปี 63/64 (งวดที่ 2) ชดเชย 0.20 บ./กก. ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

     ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 2) ซึ่งคาดจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

             - ราคาเป้าหมาย (ประกัน) 2.50 บาท/กิโลกรัม

             - ราคากลางอ้างอิง 2.30 บาท/กิโลกรัม

             - เกษตรกรได้รับชดเชยส่วนต่าง  0.20 บาท/กิโลกรัม (2.50 บาท ลบ 2.30 บาท = 0.20 บาทหรือตันละ 200 บาท คูณ ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

     ** การคำนวณปริมาณผลผลิค **

     ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559/60, ปี 2560/61, ปี 2561/62) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เท่ากับ 3,527 กิโลกรัม คูณด้วยจำนวนไร่ ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน

      ทั้งนี้ เกษตรกรตรวจสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินของ ธ.ก.ส.ว่าโอนแล้วหรือยังได้ที่แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect.

     อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์