ประกาศ ก.สาธารณสุข ปลดล็อกกัญชา หลายส่วนไม่เป็นยาเสพติด มีผลตั้งแต่ 15 ธ.ค.63

     เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2563 โดยเนื้อหาความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศไว้ 

      โดยสาระสำคัญคือ กัญชา (cannabis) พืชในสกุล Cannabis และวัตถุหรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ยาง น้ำมัน จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่ยกเว้นวัตถุหรือสารดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ได้แก่ (ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก , (ข) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย , (ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบและต้องมี สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก (ง) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก

     กรณีที่ใช้เป็นสารควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของการตรวจสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือแพทย์นั้น ให้ยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

     นอกจากนี้ ให้มีผลครอบครอบคลุม กัญชง (บางส่วน) ,พืชกระท่อม,พืชฝิ่น,พืชเห็ดขี้ควาย โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งคือวันที่ 15 ธ.ค.2563

     อ้างอิงข้อมูล - http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2563/E/290/T_0033.PDF,  https://www.mcot.net/view/rQr0no9P