รง.น้ำตาลฯ สรุปราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ปีผลิต 62/63 เฉลี่ยทั่วประเทศ 837.44 บาทต่อตันอ้อย

    โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทย ได้แจงในเฟสบุ้คของโรงงานฯถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย เงินตาม สำหรับปีการผลิต 2562/63 ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 837.44 บาทต่อตันอ้อย โดยเขต 1 ได้ราคาอ้อยสูงสุด 875.32 บาทต่อตัน และเขต 5 ได้ราคาอ้อยต่ำสุด 804.20 บาทต่อตัน ซึ่งมีผลการประชุมสรุปรายละเอียดดังนี้

   1) ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย สูงกว่า ราคาอ้อยขั้นต้น อาจเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (อัตราชาวไร่ 4.90 บาทต่อตัน และโรงงาน 2.10 บาทต่อตัน) โดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) จะนำเข้าพิจารณา ในวันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 2563

   2) โรงงานน้ำตาลหลายแห่ง ได้ให้ยืมเงินหรือได้สำรองเงินจ่ายค่าอ้อยบางส่วนแล้ว คาดว่าหลังจากมีมติจาก กอน.วันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 63 ก็จะมีการโอนเงินให้ครบตามสิทธิการรับเงินค่าอ้อยของชาวไร่

   3) เงินค่าอ้อยขั้นสุดท้าย เป็นราคาที่ความหวาน 10 ซีซีเอส ชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินส่วนเพิ่มอีก 6% ของราคาอ้อยส่วนต่าง คือ(ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย-ราคาอ้อยขั้นต้น)×ค่าความหวานเฉลี่ยของอ้อยที่ส่งเข้าโรงงาน 

   4) เงินค่าอ้อยขั้นสุดท้าย เกิดจากผลงานของชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาล ที่ร่วมกันทำตามระบบอ้อยและน้ำตาลทราย เงินที่ได้ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของทางราชการ สิทธิของชาวไร่อ้อยได้รับทุกตันอ้อยที่ส่งเข้าหีบปี 2562/63

    ขอบคุณข้อมูล : โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทย