ประกันรายได้ยางฯ ระยะ2 ปี63/64 (งวดที่1) ชดเชยน้ำยางสด 4.14 บ./กก. ก้อนถ้วย 3.19 บ./กก. (ชมคลิป)

       รุงเทพฯ-นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  (กยท.)เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2563 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 (ปีผลิต 63/64) มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ กยท.สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ผลที่ประชุมให้ทุกส่วนเร่งทำความเข้าใจในระเบียบการจ่ายเงินเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีสิทธิ์ตามโครงการฯ ที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินโดยเร็วที่สุด

        ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบโครงการฯ โดยจะจ่ายเงินประกันรายได้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 ภายใต้กรอบงบประมาณกว่า 1 หมื่นล้านบาท ราคาประกันรายได้ที่โครงการตั้งไว้ คือยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาท/กก. น้ำยางสด 57 บาท/กก. และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา 23 บาท/กก. โดยการจ่ายเงินงวดแรกประจำเดือนตุลาคม 2563 กำหนดราคายางอ้างอิงย้อนหลัง 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน-23 พฤศจิกายน 63 โดยราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 62.62 บาท/กก. (ไม่ได้รับชดเชยส่วนต่าง) ,ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 52.86 บาท/กก. ชดเชย 4.14 บาท/กิโลกรัม และราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 19.09 บาท/กก. ชดเชย 3.19 บาท/กิโลกรัม

       ในส่วนของเกษตรกรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ ระยะที่ 1 (ปีผลิต 62/63) และมีคุณสมบัติครบถ้วน (ขึ้นทะเบียนก่อน 12 สิงหาคม 2562) เมื่อโครงการฯ ระยะที่ 2 เริ่มอนุมัติจ่ายเงินฯ จะสามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีได้ทันที ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 แต่ไม่เกิน 15 พฤษภาคม 2563 กยท.จะเข้าตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกยางเพิ่มเติม เพื่อส่งข้อมูลการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ตามโครงการฯให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับ ธ.ก.ส.บัญชีชื่อตนเองเท่านั้น ห้ามเป็นบัญชีเปิดร่วมหรือเปิดเพื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อป้องกันการโอนเงินเข้าผิดบัญชี ผู้ว่าการ กยท.กล่าว

       ดังนั้น โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพารา ระยะที่ 2 ปีผลิต 2563/64 (งวดที่ 1) ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยกำหนดราคายางอ้างอิงย้อนหลัง 60 วัน คือเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน-23 พฤศจิกายน 63 ทั้งนี้ ชดเชยส่วนต่างเกษตรกรชาวสวนยาง ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ สรุปรายละเอียดดังนี้

       ราคาประกัน       ยางแผ่นดิบคุณภาพดี          60.00          บาทต่อกิโลกรัม

                                 น้ำยางสด DRC 100%         57.00          บาทต่อกิโลกรัม

                                 ยางก้อนถ้วย  DRC 50%      23 .00         บาทต่อกิโลกรัม

        ราคาตลาด         ยางแผ่นดิบคุณภาพดี          62.62          บาทต่อกิโลกรัม

                                  น้ำยางสด DRC 100%         52.86          บาทต่อกิโลกรัม

                                  ยางก้อนถ้วย  DRC 50%     19.09          บาทต่อกิโลกรัม

        ชดเชย               ยางแผ่นดิบคุณภาพดี          ไม่ได้รับชดเชย (ราคาตลาดสูงกว่า  

                                                                              ราคาประกัน)

                                  น้ำยางสด DRC 100%          4.14           บาทต่อกิโลกรัม

                                  ยางก้อนถ้วย  DRC 50%      3.19           บาทต่อกิโลกรัม

        ทั้งนี้ เกษตรสามารถตรวจสอบสถานะของตัวเองได้ที่เว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย https://www.rubber.co.th/gir/index/

        อ้างอิง เฟสบุ้คการยางแห่งประเทศไทย  (กยท.)