กรมการข้าว ระดม28ศูนย์ฯ ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ชี้เตรียมดิน-ตัดพันธุ์ปน ขั้นตอนสำคัญ

      กรุงเทพฯ - นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 4/2563 มีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว (ศมข.) ทั้ง 28 ศูนย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

      นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาทบทวนถึงแนวทางการซื้อคืนเมล็ดพันธุ์จากแปลงขยายพันธุ์ปี 2564 (ฤดูฝน 2563) ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือก ราคาเมล็ดพันธุ์ โดยกำชับให้ทั้ง 28 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงสุด ไปจนถึงการกำหนดราคาจำหน่าย ที่ต้องคำนึงถึงการลดภาระต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเป็นหลัก อีกทั้ง การจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรควรวาง แผนให้ดี เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอาเปรียบเรื่องราคารับซื้อ

       เบื้องต้นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวจะรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ในปี 2564 (ฤดูฝน 2563) รวมทั้งหมด 8 ชนิดประกอบด้วย 1) ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง 2) ข้าวปทุมธานี 3) ข้าว กข43 4) ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง 5) ข้าวสังข์หยดพัทลุง 6) ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง 7) ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง และ 8) ข้าวหอมมะลิ

       พร้อมกันนี้ นายณัฏฐกิตติ์ ยังกล่าวถึงอีกภารกิจสำคัญ นั่นคือการสร้างการรับรู้ถึงกระบวน การผลิตเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน ซึ่งกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าวนั้น เริ่มจากการวางแผนผลิต คัดเลือกพื้นที่เกษตรกร จัดหาเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ วางแผนปฏิบัติงาน ติดตามกำกับแปลงขยายพันธุ์ให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง การตรวจตัดพันธุ์ปน การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวตามลำดับ

       โดยเฉพาะขั้นตอน การตรวจตัดพันธุ์ปน คืออีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เป็นการตรวจสภาพต้นพืชที่ปลูกอยู่ในแปลงขยายพันธุ์ว่ามีลักษณะตรงตามพันธุ์ที่ต้องการ หรือมีต้นพันธุ์อื่นขึ้นปะปนอยู่หรือไม่ ซึ่งเกษตรกรสามารถดำเนินการกำจัดข้าวพันธุ์ปนไปพร้อมกับกำจัดวัชพืช และตรวจโรคแมลงในแปลงขยายพันธุ์ได้ ตามระยะต่างๆ คือ 1.ระยะกล้า ตรวจดูความแตกต่างสีใบ ความสูง สีลำต้น ทรงต้น มุมของใบกับลำต้นและใบที่แสดงอาการเป็นโรค (ข้อพิจารณาเพิ่มเติม การเตรียมแปลงกล้าควรไถหมักดินไว้ อย่างน้อย 10-15 วัน แปลงกล้าไม่ควรมีพืชพันธุ์อื่น แปลงกล้าต้องห่างจากแปลงพันธุ์ข้าวอื่น อย่างน้อย 3 เมตร ถอนกล้าโดยเว้นรอบขอบแปลงอย่างน้อย 50 เซนติเมตร) 2.ระยะแตกกอ ตรวจดูความแตกต่างของความสูง ลักษณะและสีของใบ สีลำต้น ทรงกอ การแตกกอ มุมของใบกับลำต้น ต้นที่เป็นโรคหรือมีลักษณะที่ผิดปกติและข้าววัชพืช 3.ระยะออกดอก ตรวจดูลักษณะช่อดอก ช่วงเวลาออกดอกก่อนหรือหลังเพื่อเปรียบเทียบกับต้นพันธุ์ที่ปลูก สีของรวง ความสูงของรวง การชูรวง ความยาวคอรวง ลักษณะมุมและสีของใบธง ทรงของกอข้าวที่ต่างกัน 4.ระยะโน้มรวง ตรวจดูความแตกต่างของสีเมล็ดและรวงข้าว ความยาวของหางคอรวง ลักษณะเมล็ดและรวงข้าวที่แตกต่างกัน การโน้มของรวงข้าว การตั้งของใบธง และ 5.ระยะก่อนเก็บเกี่ยว ตรวจดูความแตกต่างของต้นข้าวและเมล็ดข้าวเปลือก ที่แตกต่างไปจากต้นข้าวพันธุ์ที่ปลูกก่อนทำการเก็บเกี่ยว

      ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : เว็บไซต์กรมการข้าว