ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี63/64 (งวดที่1) ชาวไร่รับ กก.ละ 0.45 บ.ไม่เกิน 30 ไร่-วิธีคำนวณ (ชมคลิป)

   ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 (งวดที่ 1) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกฯกับกรมส่งเสริมการเกษตร และคาดเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563  สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 คือ กิโลกรัมละ 8.05 บาท

      ดังนั้น การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคารัฐประกันที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท ลบด้วยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ที่กิโลกรัมละ 8.05 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรในการจ่าย งวดที่ 1 คือ กิโลกรัมละ 0.45 บาท ทั้งนี้ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

      สำหรับวิธีการคำนวณ กรมการค้าภายในได้แจงวิธีคิดคำนวณไว้ดังภาพด้านล่าง

       จำนวนไร่ที่มีจริง ไม่เกิน 30 ไร่ x ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 0.713 ตัน x ราคาส่วนต่าง (บาท/ตัน)

 

      ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส.A -Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีเกษตรกรสมัครใช้บริการ BAAC Connect.

       อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์