ปริมาณผลผลิตชนิดข้าวเฉลี่ยต่อไร่ ใช้คำนวณชดเชยประกันรายได้ฯผู้ปลูกข้าว 63/64-วิธีคำนวณ

      กรมการค้าภายใน ได้แจงปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิดที่ใช้คำนวณในการรับชดเชยประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีผลิต 2563/64 ไว้ดังตารางด้านบน
      ทั้งนี้ ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิด เฉลี่ย 3 ปี ระหว่าง ปี 2560/61-2562/63 จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

      ด้านการคำนวณราคาประกันฯ ยกตัวอย่าง งวดที่ 1 คำนวณราคาข้าวหอมมะลิ ดังนี้

      1.ราคารัฐบาลรับประกัน 15,000 บาท ลบ ราคากลางตามประกาศ (15,000-12,088.83) = 2,911.17 บาท

      2.นำไปคูณกับ 360 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (2,911.17x360) = 1,048 บาทต่อไร่ 

      3.ลงทะเบียนกี่ไร่ ให้นำไปคูณ สมมุติลงไว้ 10 ไร่ = 1,048 x 10 ดังนั้น เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่ 1 รวม 10,480 บาท