ประกันรายได้ฯข้าว ปี 63/64 (งวดที่ 2) เกษตรกรได้รับชดเชยส่วนต่าง ทั้ง 5 ชนิดข้าว (ชมคลิป)

      ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 2) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 9-15  พฤศจิกายน 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

     ราคาประกัน    1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                      ตันละ 12,003.03 บาท

                             2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่      ตันละ 11.727.04 บาท

                             3.ข้าวเปลือกเจ้า                                ตันละ   8,880.82 บาท

                             4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                     ตันละ   9,939.84 บาท

                             5.ข้าวเปลือกเหนียว                          ตันละ   10,688.99 บาท

      ราคาชดเชย    1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                        ตันละ  2,996.97 บาท

                            2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่                ตันละ  2,272.96 บาท

                            3.ข้าวเปลือกเจ้า                                  ตันละ  1,119.18 บาท

                            4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                       ตันละ  1,060.16 บาท

                            5.ข้าวเปลือกเหนียว                           ตันละ  1,311.01 บาท

      อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์