"ทส.-ม.สวนสุนันทา" จับมือหมุนเวียนฝาพลาสติกกว่า 1 แสนฝา เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

         เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 63 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานรับมอบฝาพลาสติกกว่า 209 กิโลกรัม หรือประมาณ 100,000 ฝา จากโครงการ "PR SSRU หมุนเวียนฝาอย่างมีค่า ร่วมรักษาชีวิตสัตว์ทะเล" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เป็นอีกหนึ่งภาคีเครือข่ายด้านสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ "เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)" เพื่อนำฝาพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรืออัพไซเคิล ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และจัดการขยะพลาสติกได้อย่างครบวงจร ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         นายจตุพร กล่าวว่า โครงการ PR SSRU ถือเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาฝาพลาสติก และร่วมมือกับโครงการ "เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)" เพื่อนำไปสร้างคุณค่าใหม่ โดยพลาสติกจะถูกนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรืออัพไซเคิล อาทิ การนำไปอัพไซเคิลเป็น จีวรรีไซเคิล ชุด PPE สำหรับแพทย์ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาและช่วยชีวิตสัตว์ทะเล เพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ต่อไป

         ทั้งนี้ ภายใต้โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) ประชาชนยังสามารถส่งคืนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) ผ่านจุดรับคืน (Drop point) ตามสถานที่ต่างๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง ภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น