ประกันรายได้ฯมันสำปะหลัง (งวดที่ 12) ชดเชยส่วนต่าง 0.31 บาท/กิโลกรัม ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

       ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 12) ซึ่งคาดจะเก็บเกี่ยววันที่ 1-31 ตุลาคม  2563 ดังนี้

             - ราคาเป้าหมาย (ประกัน) 2.50 บาท/กิโลกรัม

             - ราคากลางอ้างอิง 2.19 บาท/กิโลกรัม

             - เกษตรกรได้รับชดเชยส่วนต่าง  0.31 บาท/กิโลกรัม (2.50 บาท ลบ 2.19 บาท = 0.31 บาทหรือตันละ 310 บาท คูณ ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

          อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์