ธ.ก.ส.แจงจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันฯ-ข้าวโพดฯ ปี 2563/64

       กรุงเทพฯ - นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เพื่อช่วย เหลือและสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่เกษตรกร พร้อมมีมาตรการคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาผ่านโครงการสินเชื่อ มีรายละเอียดดังนี้

   1) โครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 2563/64 กำหนดราคาและปริมาณประกัน ประกันหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน วงเงินกว่า 9,500 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 524,000 ครัวเรือน

       1.1 จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างการประกันรายได้งวดแรก วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน รวม 12 ครั้ง (ถึงพฤศจิกายน 2564)  

       1.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินฯ เกษตรกรผู้ปลูกต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563-31 มีนาคม 2564 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการตรวจสอบข้อมูล แล้วส่งมายัง ธ.ก.ส.เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

       1.3 เกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

      มาตรการช่วยเหลือคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ผ่านโครงการสินเชื่อดังนี้

      -โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2563/64 วงเงินสินเชื่อรวม 1,500 ล้านบาท โดยสนับสนุนสินเชื่อแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจุชมชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลังฯ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันรับเงินกู้เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564

      -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 วงเงินสินเชื่อรวม 1,150 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกร ควบคู่การใช้เทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงลดต้นทุนผลิตให้เกษตรกร เป้าหมายเกษตรกร หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตร จำนวน 5,000 ราย รายละไม่เกิน 230,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปีเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือนนับแต่วันรับเงินกู้เริ่มจ่ายสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2564

     2) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 กำหนดราคาและปริมาณประกัน ณ ความชื้น 14.5% กิโลกรัมละ 8.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ จำนวนกว่า 452,000 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณกว่า 1,800 ล้านบาท

       2.1 จ่ายชดเชยส่วนต่างราคางวดแรกในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน    

       2.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินฯ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฯ ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยแจ้งเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563-31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการตรวจสอบข้อมูล แล้วส่งมายัง ธ.ก.ส.เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

       2.3 แปลงปลูกข้าวโพดแปลงใดแปลงหนึ่งสามารถรับสิทธิ์ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 ได้แปลงละ 1 ครั้ง ในรอบเพาะปลูกวันที่ 1 มิถุนายน 2563-31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

       2.4 เกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ผ่านทาง แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

       มาตรการช่วยเหลือคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านโครงการสินเชื่อดังนี้

       -โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตร ปี 2563/64 วงเงินสินเชื่อรวม 1,500 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อแก่ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ/หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรกลุ่มละไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มละไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปีเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน เริ่มจ่ายสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้-31 พฤษภาคม 2564