กรมการข้าว รับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 2 พันธุ์ ตอบโจทย์ข้าวไทยมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนใต้

        กรุงเทพฯ - นายอภิชาติ เนินพลับ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว มีมติรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ จำนวน 2 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้าสายพันธุ์มะจานู PTNC99012-69 จากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยได้รับรองพันธุ์ในชื่อ มะจานู 69” และข้าวเจ้าสายพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ PTLC15002-4 จากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยได้รับรองพันธุ์ในชื่อ อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 4” 

        ข้าวเจ้าพันธุ์มะจานู 69 มีลักษณะเด่น คือ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 497 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณอมิโลสสูง (27.2 เปอร์เซ็นต์) ลักษณะรวงยาวแน่นปานกลาง การแตกระแง้ปานกลาง เมล็ดร่วงปานกลาง ความยาก-ง่ายของการนวดเป็นระดับปานกลาง รูปร่างเมล็ดเรียว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก ข้าวสุกไม่เหนียว-ไม่ร่วน ตรงกับความนิยมการบริโภคของชาวไทยมุสลิม ที่ชอบใช้มือเปิบข้าวแทนการใช้ช้อน พื้นที่แนะนำในการปลูกคือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

        ข้าวเจ้าพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 4 มีลักษณะเด่น คือ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 611 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณอมิโลสสูง (27.4 เปอร์เซ็นต์) ลักษณะรวงจับกันแน่นยาว รูปร่างเมล็ดค่อนข้างป้อม คุณภาพการสีดีมาก ท้องไข่ปานกลาง ขนาดเมล็ดค่อนข้างป้อมข้าวหุงสุกค่อนข้างนุ่ม ไม่เหนียว-ไม่ร่วน ซึ่งตรงกับรสนิยมการบริโภคของชาวไทย-มุสลิม ในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งหลังจากนี้กรมการข้าวมีแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้ง 2 พันธุ์ ในฤดูนาปี 63/64 โดยพันธุ์มะจานู 69 จะดำเนินการผลิตเป็นพันธุ์คัด จำนวน 500 กิโลกรัม และพันธุ์หลัก จำนวน 2 ตัน ในส่วนของพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 4 จะผลิตเป็นพันธุ์คัด จำนวน 1 ตัน และพันธุ์หลัก จำนวน 5 ตัน

        ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : กรมการข้าว