ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (งวดที่ 11) กิโลกรัมละ 0.05 บาท ครัวเรือนไม่เกิน 30 ไร่

     ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 (งวดที่ 11) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกฯกับกรมส่งเสริมการเกษตร และคาดเก็บเกี่ยววันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คือ กิโลกรัมละ 8.45 บาท

      ดังนั้น การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท ลบด้วยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ที่กิโลกรัมละ 8.45 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรในการจ่าย งวดที่ 11 คือ กิโลกรัมละ 0.05 บาท ทั้งนี้ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

       อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์