เกษตรฯ ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย เปิดตัวนวัตกรรม "หมูชีวา"
  • 7 October 2020 at 14:15
  • 201
  • 0

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ CPF เปิดตัวหมูชีวา "Cheeva Pork" นวัตกรรมหมูเพื่อสุขภาพแบรนด์ U-Farm ผลิตอาหารปลอดภัย สนองนโยบายครัวของโลก
         เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานหมูชีวา "Cheeva Pork" นวัตกรรมหมูเพื่อสุขภาพแบรนด์ U-Farm ผลิตอาหารปลอดภัย สนองนโยบายครัวของโลก พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Mr. Peter Bracher บริษัท NSF Asia-Pacific จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
         รมว.กษ. กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความมุ่งมั่นนำภาคเกษตรไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ผ่านการร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ภายใต้กรอบการทำงาน 3 ด้าน "3 S" คือ 1) ความปลอดภัยอาหาร (Safety) โดยผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ตลอดห่วงโซ่อาหาร มีการกำกับดูแลตรวจสอบตั้งแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภค มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต สามารถทำการตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน 2) ความมั่นคงทางอาหาร (Security) ผลิตสินค้าเกษตรที่สามารถส่งออกไปยังนานาประเทศ เป็นแหล่งสำรองอาหารของภูมิภาคอาเซียน และ 3) ความยั่งยืนภาคเกษตร (Sustainability) มีการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันการเกษตร มุ่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย ประเทศไทยเป็นครัวของโลก และต่อยอดนวัตกรรมนำไปสู่ความยั่งยืนภาคเกษตรและอาหาร


         อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีหน้าที่กำกับดูแลงานด้านปศุสัตว์ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ การเชือดและชำแหละเนื้อสัตว์ การขนส่งสินค้าปศุสัตว์ รวมถึงการจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและประเทศคู่ค้าต่างๆ ได้มีโอกาสบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงสถานที่จำหน่าย จากนโยบายดังกล่าวการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งระบบที่กล่าวมา กรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเข้าถึงการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีมาตรฐานการผลิต และส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตได้รับประโยชน์จากการประกอบอาชีพและธุรกิจที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทย
         กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำ "โครงการปศุสัตว์ OK" ขึ้น เพื่อบูรณาการงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งหมดภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ปัจจุบันโครงการปศุสัตว์ OK ได้ให้การรับรองสินค้าทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโคไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด และมีสถานที่จำหน่ายที่ได้รับการรับรองจำหน่ายสินค้าที่ผ่านการผลิตตาม มาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนดแล้วไม่น้อยกว่า 7,000 ราย ประกอบด้วยสถานที่จำหน่ายทั่วไปในตลาดสดและห้างสรรพสินค้า รวมถึง Modern trade โดยสถานที่จำหน่ายที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านหลักเกณฑ์ 4 ข้อ ได้แก่ 1) สินค้าปศุสัตว์ที่นำมาขายต้องมาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) 2) เชือดและชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตหรือผลิตจากสถานที่รวบรวมไข่ที่ได้รับการรับรอง 3) จำหน่ายในสถานที่จำหน่ายที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 4) รวมทั้งต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์อย่างครบวงจร

         ทั้งนี้ งานเปิดตัวนวัตกรรมหมูเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ U-Farm ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ กรมปศุสัตว์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำของประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของสินค้าปศุสัตว์เพื่อผู้บริโภค ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศเพื่อผู้บริโภคเช่นเดียวกัน การที่จะยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการบริโภค จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประสานงานร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ และภาครัฐ และจากนวัตกรรมหมูเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ U-Farm สะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) อย่างดีเยี่ยม ซึ่งกรมปศุสัตว์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จะพัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐต่อไป