กรมประมง ออกเครื่องหมายปลาตะเพียน การันตีมาตรฐานสินค้าออนไลน์

         กรมประมง เตรียมออก "เครื่องหมายปลาตะเพียน" สีทอง สีเงิน สีทองแดง การันตีมาตรฐานสินค้าประมงของเกษตรกรที่จำหน่ายอยู่ในช่องทางการซื้อ - ขายผ่านระบบสั่งจองออนไลน์ของกรมประมง ภายใต้ชื่อ "Fisheries Shop" ย้ำ ! ผู้บริโภคได้สินค้าประมงที่มีคุณภาพ เกษตรกรมีช่องทางการกระจายสินค้า เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ในวิถี New Normal ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน)
         นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการภาคธุรกิจประมงเป็นอย่างมาก เนื่องจากการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงไปยังต่างประเทศหยุดชะงัก รวมถึงการจำหน่ายสินค้าประมงภายในประเทศก็ลดลงอย่างฉับพลัน ส่งผลให้สินค้าสัตว์น้ำราคาตกต่ำ ทำให้ปริมาณผลผลิตล้นตลาด ก่อให้เกิดผลกระทบกับทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเดือดร้อน เพราะไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติ ซึ่งที่ผ่านมา กรมประมงได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าว และได้มีการส่งเสริมการจัดทำตลาดรูปแบบใหม่ด้วยการเปิดซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำผ่านระบบสั่งจองออนไลน์ ภายใต้ชื่อ "Fisheries Shop" เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำที่มีความสด สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง เกษตรกรสามารถบริหารจัดการสินค้าให้เป็นไปตามคำสั่งซื้อผ่านระบบฯ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจทั้งในเรื่องคุณภาพและราคาของสินค้าด้วย ที่สำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรในการบริหารจัดการผลผลิตและสร้างฐานลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค ซึ่งเป็นการริเริ่มที่สามารถรองรับการปรับตัวของผู้บริโภคเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตลอดจนเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตสินค้าสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปในช่วงวิกฤตโควิด–19 ด้วย

         โดยช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงออนไลน์ "Fisheries Shop" ได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 2562 ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมจากเกษตรกรและผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลล่าสุด (23 กันยายน 2563 ) พบว่ามีผู้ขายขึ้นทะเบียนในระบบจำนวน 415 ราย มีสินค้าจำหน่ายกว่า 200 รายการ มีลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 2,386 ราย มูลค่าสินค้าไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาทในระยะเวลา 5 เดือน
         อย่างไรก็ตาม นอกจากในเรื่องของการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้ว กรมประมงยังให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสินค้าอีกด้วย โดยล่าสุดกรมประมงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ออกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีการออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าประมงเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าที่จำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ Fisheries Shop         สำหรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าประมง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
         1. ระดับคุณภาพชั้น 1 สินค้าคุณภาพมาตรฐานดีเยี่ยม : เครื่องหมายปลาตะเพียนสีทอง
         สินค้าสัตว์น้ำสดประเภทมีชีวิตแช่เย็นและแช่แข็ง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
         1.1 สินค้าสัตว์น้ำสด : เป็นสินค้าสัตว์น้ำที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)หรือเป็นสินค้าที่มาจากการทำประมงที่ถูกกฎหมายสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มีวิธีการจัดการหลังการจับ ถูกสุขลักษณะ และสามารถรักษาความสดของสัตว์น้ำจากฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค โดยบรรจุภัณฑ์ต้องปลอดภัยจากการปนเปื้อน มีการแสดงฉลากแสดงข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน
         1.2 สินค้าสัตว์น้ำแปรรูป : ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)หรือมาจากการทำประมงที่ถูกกฎหมาย และผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยบรรจุภัณฑ์ต้องสะอาด สวยงาม และสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้จนถึงมือผู้บริโภค
         2. ระดับคุณภาพชั้น 2 สินค้าคุณภาพมาตรฐานดี : เครื่องหมายปลาตะเพียนสีเงิน
         วัตถุดิบต้องได้มาจากการทำประมงถูกกฎหมาย หรือมาจากฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice: GMP) บรรจุภัณฑ์ต้องสะอาด เหมาะสม สวยงาม ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
         3. ระดับคุณภาพชั้น 3 สินค้าคุณภาพมาตรฐาน : เครื่องหมายปลาตะเพียนสีทองแดง
         วัตถุดิบต้องได้มาจากฟาร์ม Safety level หรือการทำประมงถูกกฎหมาย บรรจุภัณฑ์ต้องสะอาด สถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice : GMP)
         อีกทั้ง เพื่อให้สินค้าที่จำหน่ายบนตลาดออนไลน์ Fisheries Shop เป็นที่ไว้วางใจจากผู้บริโภค กรมประมงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพของสินค้าประมงเป็นอย่างมาก ผู้จำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop มีการรับประกันสินค้าโดยกำหนดเงื่อนไขการคืนเงินหรือสินค้ากรณีสินค้าไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ หรือสินค้ามีปัญหา หากผู้จำหน่ายสินค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ กรมประมงจะดำเนินการสั่งพักใช้เครื่องหมายรับรอง และห้ามจำหน่ายสินค้าประมงผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อีกด้วย
         อธิบดีกรมประมง กล่าวอีกว่า ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า สินค้าประมงที่จำหน่ายใน Fisheries Shop นั้น มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างแน่นอน และที่สำคัญทุกการอุดหนุนจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรไทยมีรอยยิ้ม จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันอุดหนุนสินค้าประมงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวประมงไทย ได้บนเว็บไซต์ Fisheries Shop ส่วนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สนใจเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าออนไลน์ใน Fisheries Shop สามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่ สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center โทรศัพท์ 0 2562 0600 – 15 ในวันและเวลาราชการ