"รมช.เกษตร" ตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเพิ่ม 1.6 แสนตัน/ปี แก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอ

         นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ ว่า จ.บุรีรัมย์ มีพื้นที่ทั้งหมด 6.4 ล้านไร่ พื้นที่ทำนา 2,899,581 ไร่ แบ่งเป็น นาปี 2,887,567 ไร่ นาปรัง 12,014 ไร่ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ มีหน้าที่ผลิตและจำหน่ายพันธุ์ข้าว รวมทั้งสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 มีกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 4 กลุ่ม สมาชิก 145 ราย พื้นที่การผลิต 3,855 ไร่ คาดการณ์เก็บเกี่ยวกลางเดือน พ.ย. 2563 รวมทั้งคาดการณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีได้ 1,000 ตัน และคาดการณ์กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้ประมาณ 66,500 ไร่

         "จ.บุรีรัมย์ มีศูนย์ข้าวชุมชน 451 แห่ง พื้นที่ 5,650 ไร่ ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดพายุโนอึล ทำให้มีปริมาณฝนตกมาก ซึ่งเป็นผลดีกับนาข้าว ปัญหาขณะนี้คือการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ไม่พอกับความต้องการของเกษตรกร จึงได้ประชุมหารือร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ ซึ่งทุกฝ่ายเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และพร้อมที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพิ่มขึ้น 1 เท่า ทั้ง 28 ศูนย์ฯ โดยวางเป้าหมายต้องได้เมล็ดพันธุ์ปีนี้ 160,000 ตันต่อปี จากเดิมปีที่แล้ว 80,000 - 85,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ซึ่งจะได้นำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับสำนักงบประมาณในการของบประมาณจ้างแรงงานเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอกับความต้องการต่อไป" นายประภัตร กล่าว

         สำหรับผลการดำเนินงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ที่ผ่านมามีดังนี้ 1.โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและจำหน่าย ปีการผลิต 2562 ดำเนินงานในสมาชิกกลุ่มแปลงขยายพันธุ์ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 กลุ่มแปลง สมาชิก 90 ราย พื้นที่ 1,930 ไร่ เป้าหมายการผลิต จำนวน 500 ตัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จำนวน 543.275 ตัน และ 2. โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 ดำเนินการในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ สมาชิกของกลุ่มนาแปลงใหญ่ และศูนย์ข้าวชุมชน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งหมด 16 กลุ่ม มีเป้าหมายการผลิต จำนวน 700 ตัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จำนวน 501.750 ตันโดยได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัย ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวมพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 11 อำเภอ พื้นที่ 193,613.2 ไร่ จำนวนเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 21,532 ราย รวมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จัดส่งทั้งสิ้น 1,935.63 ตัน (จาก 3 ศูนย์ฯ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และอำนาจเจริญ) เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 21,532 ราย พื้นที่รวม 193,613.2 ไร่