ชสอ. ตั้งเป้าเงินออมเพิ่ม 5 หมื่นล้านในปีนี้จากการออมเงินภาคสหกรณ์
  • 16 September 2020 at 10:56
  • 104
  • 0

         นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

         การจัดงานในปีนี้จะมีกิจกรรมส่งเสริมการออม ซึ่งได้ตั้งเป้าปีนี้จะมีเงินออมภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้น 50,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ประเภทเดิน ระยะทาง 3 กิโลเมตร และประเภทวิ่ง 6.5 กิโลเมตร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อและเหรียญวันออมแห่งชาติ ขณะที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ก็ได้เพิ่มช่องทางการออมให้กับสหกรณ์ด้วยการเปิดจำหน่ายเงินฝากประจำรุ่น "วันออมแห่งชาติ" ระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.4% ต่อปี เริ่มวันที่ 21 กันยายน -13 พฤศจิกายน 2563

         ทั้งนี้ ในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันแห่งการประหยัด และการออมของโลก (World Thrift Day) โดยกำหนดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2467 สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันออมแห่งชาติ" เพื่อส่งเสริมให้คนไทย มีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการออมเงิน ว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องขาดมิได้ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะระดมเงินออมในภาคประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้กับขบวนการสหกรณ์ซึ่งต้องดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า 8,000 แห่ง มีทุนดำเนินงานรวมกว่า 3 ล้านล้านบาท และมีสมาชิกรวมกว่า 12 ล้านคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้การเงินของประเทศไทยมีความมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป