ประกันรายได้ชาวสวนปาล์มฯ (งวดที่ 10) เกษตรกรรับชดเชยกิโลกรัมละ 0.46 บาท/ครัวเรือนไม่เกิน 25 ไร่

   ระกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน (งวดที่ 10) คาดเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม-9 กันยายน 2563 สำหรับผลปาล์มทะลาย 18% ราคาตลาดอ้างอิงอยู่ที่ 3.54 บาท/กิโลกรัม ซึ่งต่ำกว่าราคารัฐบาลประกันที่ 4 บาท/กิโลกรัม ดังนั้น สำหรับการจ่ายงวดที่ 10 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 รัฐบาลโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องจ่ายชดเชยแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน กิโลกรัมละ 0.46 บาท ทั้งนี้ ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่

    อ้างอิง - กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์