เกษตรฯ หนุนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์โคนม รองรับและกระจายสินค้าเกษตร

         นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ณ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
         รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของสหกรณ์มากขึ้น เกษตรกรในหลายพื้นที่ประสบปัญหาไม่สามารถขายผลผลิตได้ ขบวนการสหกรณ์ได้เข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร ช่วยกันระบายผลผลิต ทั้งพืชผัก ผลไม้ สินค้าประมง สินค้าแปรรูป จากสหกรณ์ต้นทาง สู่สหกรณ์ผู้บริโภคปลายทาง ทำให้มีการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ไม่กระจุกตัวหรือเกิดความเสียหาย เกษตรกรไม่ถูกกดราคา เกิดการจำหน่ายผลผลิตได้อย่างเป็นธรรม จากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการทําอาชีพ การเกษตร จึงได้ดําเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

         โดยการส่งเสริมให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ในการกําจัดวัชพืชหรือศัตรูพืช ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบ การทําเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงความสำคัญของขบวนการสหกรณ์ที่เป็นองค์การหลักในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ทั้งการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมให้ลูกหลานเกษตรกรได้กลับมาพัฒนาอาชีพทางการเกษตรของครอบครัว อยากให้เกษตรกรมีการพัฒนาตัวเอง เป็น Smart Farmer ได้แสวงหาโอกาส ใช้การเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และการร่วมมือกันเป็นเครือข่ายสหกรณ์จะช่วยเหลือกระจายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ และหากทุกฝ่ายมาร่วมกันพัฒนาระบบสหกรณ์ และยกระดับสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง สหกรณ์ก็จะมีพลัง สมาชิกสหกรณ์ก็จะหลุดพ้นจากความจน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

         ทั้งนี้ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ตามแผนปฏิบัติงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างคลังสินค้า สร้างรายได้พอเพียงสำหรับการบริโภคในครัวเรือน สู้ภัยโควิด-19 โครงการไมซ์เพื่อชุมชน รวมทั้งโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาปรับรูปแบบร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการ OTOP ที่มีสินค้าคุณภาพจากจังหวัดต่าง ๆ
         "เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาจากร้านค้าสหกรณ์รูปแบบเดิม มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่กลายเป็นรูปแบบซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ มีความทันสมัย สะอาด ภายใต้เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าการเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนจากจังหวัดต่าง ๆ เน้นสินค้าคุณภาพปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์นม ข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารแปรรูป และอื่น ๆ โดยมีการเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าจากทั่วประเทศ เพื่อให้ซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์เป็นจุดรวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และช่วยขยายโอกาสให้สินค้าของสหกรณ์เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปมากขึ้น" รมช.มนัญญากล่าว

         จากนั้นรมช.มนัญญา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร ในจังหวัดนครปฐม และเยี่ยมชมสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบปะกับพี่น้องเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ รวมกว่า 20 ร้านค้าโดยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สินค้า OTOP ขนมเปี๊ยะเหมือนดาว บางเลน กล้วยเบรคแตก น้ำมะม่วงมะนาวโห่ สินค้าจากโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร อาทิ ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ เนื้อไก่ จากแทนคุณฟาร์ม นมแพะพาสเจอไรส์ เป็นต้น