โครงการประกันฯมันสำปะหลัง (งวดที่ 10) ชดเชย 0.35 บาท/กิโลกรัม ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

       ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะ หลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 10) ซึ่งคาดจะเก็บเกี่ยววันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 ดังนี้

             - ราคาเป้าหมาย (ประกัน) 2.50 บาท/กิโลกรัม

             - ราคากลางอ้างอิง 2.15 บาท/กิโลกรัม

             - เกษตรกรได้รับชดเชย 0.37 บาท/กิโลกรัม (2.50 บาท ลบ 2.13 บาท = 0.35บาทหรือตันละ 350 บาท คูณ ครัวเรือนไม่เกิน 100 ตัน

          อ้างอิง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์